Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Dorota Mydłowska (spr.), Sędzia WSA - Andrzej Kania, Sędzia NSA - Piotr Piszczek, Protokolant st. spec. - Sylwia Wojtkowska-Just, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2013 r. sprawy ze skargi L. Sp. z o.o. w M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty długu celnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w C. z dnia [...] października 2011 r. nr [...]; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 3. zasądza od Dyrektora Izby Celnej w W. na rzecz L. Sp. z o.o. z siedzibą w M. kwotę 297 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/11

Jak wynika z akt sprawy [...] marca 2007 r. firma L. Sp. z o.o. (zwana dalej: skarżącą) dokonała wpisu do rejestru towarów objętych procedurą uproszczoną w procedurze dopuszczenia do swobodnego obrotu nr 676/2007 - 696/2007. W pozycji nr 680/2007 wpisu do rejestru zgłoszony został towar w postaci: "US cyfrowe - pamięci EEPROM - pozostałe CT2 różne" z kodem TARIC 8542 32 75 00 i z zerową stawką celną. Natomiast [...] marca 2007 r. skarżąca złożyła zgłoszenie celne uzupełniające, w którym towar ujęty w pozycji nr 680/2007 wpisu do rejestru opisała w identyczny sposób (zapis w polu 31, poz. 20 SAD). Dla przedmiotowego towaru zadeklarowano kod TARIC 8542 32 75 00 i stawkę celną erga omnes w wysokości 0%, a jako kraj pochodzenia wskazano R..

Przedmiotowe zgłoszenie celne jako odpowiadające wymogom formalnym określonym w art. 62 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992 r., s. 1); zwanego dalej: "WKC" zostało przyjęte, a towar objęto procedurą dopuszczenia do obrotu, wg kodu TARIC zadeklarowanego przez skarżącą.

Następnie w trakcie kontroli przeprowadzonej w siedzibie skarżącej spółki ustalono, że importer dla mikromodułów elektronicznych SDRAM o symbolach: EAN32370201, EAN32205201, EAN3172201, EAN32236001, EAN35525501 0IMMR00002A, 0IMMRIH038B, 0IMMR00141A, 0IMMRHY001L, EAN34140301, I0MMRHY052C deklarował nieprawidłowy kod TARIC, co miało wpływ na: kwotę wynikającą z długu celnego i wysokość podatku od towarów i usług od importowanych towarów. Zdaniem kontrolujących przedmiotowe mikromoduły elektroniczne winny być klasyfikowane do kodu TARIC 8542 32 31 10. Dla tego typu towarów pochodzących z R., z wyjątkiem producenta S. Co. ustanowiono cło wyrównawcze w wysokości 32,9% wartości celnej towaru zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1480/2003 z 11 sierpnia 2003 r. nakładającym ostateczne cło wyrównawcze i stanowiącym o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim) pochodzących z R. (Dz. Urz. UE L03.212.1 z 22.08.2003 r.).

Mając na uwadze wyniki kontroli, organ I instancji postanowieniem z [...] września 2011 r. wszczął z urzędu postępowanie w celu ustalenia, czy nie zachodzą przesłanki z art. 220 ust. 1 i art. 221 ust 4 WKC, uzasadniające retrospektywne zaksięgowanie należności celnych od ww. towarów.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Naczelnik Urzędu Celnego w C. decyzją z [...] października 2011 r. dokonał retrospektywnego zaksięgowania należności wynikających z długu celnego z tytułu importu towaru w postaci: mikroukładów elektronicznych - elektroniczne układy scalone pamięci DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) o indeksie magazynowym EAN 34140301 o nazwie IC, DDR SDRAM, pojemności 128 MBIT - w ilości 620 szt. i wartości 1.027,46 EUR pochodzących z K. (wyprodukowanych przez Hynix Semiconductor), objętych procedurą dopuszczenia do obrotu z zastosowaniem procedury uproszczonej wg wpisu do rejestru nr 680/2007 - poz. 20 zgłoszenia celnego uzupełniającego SAD nr [...] z [...] marca 2007 r. Przedmiotowy towar został zaklasyfikowany do kodu TARIC 8542 32 31 10, a kwota długu celnego została określona z zastosowaniem zerowej stawki celnej i stawki cła wyrównawczego w wysokości 32,9%, właściwej dla towarów pochodzących z R. oznaczonych dodatkowym kodem TARIC A 693 . Organ I instancji stwierdził bowiem, iż sporny towar uznać należy jako pochodzący z K., zgodnie ze zgłoszeniem celnym.

Strona 1/11