Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Marek Krawczak, Sędzia WSA - Dariusz Czarkowski (spr.), Sędzia WSA - Andrzej Kania, , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 października 2020 r. sprawy ze skargi E. sp. z o.o. z siedzibą w C. przy udziale H. sp. z o.o. w R. i M. S.A. w M. na decyzję Ministra Rozwoju z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/5

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] Minister Rozwoju (dalej: "organ odwoławczy" "Minister"), po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wniesionego przez [...] sp. z o.o. z siedzibą w C.(dalej: "Skarżąca", "Spółka", "Strona") utrzymał w mocy własną decyzję (wydaną jako Minister Przedsiębiorczości i Technologii) z dnia [...] października 2019 r., nr [...] umarzającą w całości postępowanie w przedmiocie uchylenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia [...] października 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny elektrycznych żelazek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (M.P. Nr 32. poz. 666).

Zaskarżona decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym.

Minister Gospodarki postanowieniem z dnia [...] lutego 2000 r., działając na wniosek spółki "[...]" sp. z o.o. z listopada 1999 r, wszczął postępowanie ochronne przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny elektrycznych żelazek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej. Decyzją z dnia [...] października 2000 r. Organ ten ustanowił ostateczny środek ochronny w formie opłaty celnej dodatkowej na przywóz elektrycznych żelazek do prasowania, klasyfikowanych według kodu PCN 8516 40, w podziale na żelazka z nawilżaczem klasyfikowane według kodu PCN 8516 40 10 0 i pozostałe klasyfikowane według kodu PCN 8516 40 90 0, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

Strona w dniu 27 listopada 2009 r. wystąpiła do Ministra Gospodarki z wnioskiem o uchylenie, na podstawie art. 154 § 1 k.p.a. lub o stwierdzenie nieważności, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i 7 k.p.a., ww. decyzji Ministra Gospodarki z dnia [...] października 2000 r.

Mając na uwadze, iż postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Gospodarki zostało zakończone wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 kwietnia 2019 r., sygn. akt I GSK 3492/18, którym oddalono skargę kasacyjną przedsiębiorcy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2018 r., sygn. akt V SA/Wa 832/17 oddalającego skargę przedsiębiorcy na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] lutego 2017 r. w przedmiocie niestwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci opłaty celnej dodatkowej, Minister Przedsiębiorczości i Technologii postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2019 r. podjął zawieszone postanowieniem Ministra Rozwoju z dnia [...] sierpnia 2016 r. postępowanie w przedmiocie uchylenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia [...] października 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny elektrycznych żelazek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii decyzją z dnia [...] października 2019 r., nr [...] umorzył w całości postępowanie w przedmiocie uchylenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia [...] października 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny elektrycznych żelazek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (M.P. Nr 32. poz. 666)e

Strona 1/5