Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Pilecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2013 r. sprawy ze skargi T. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] kwietnia 2010 r.; 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu; 3. zasądza od Ministra Spraw Wewnętrznych na rzecz skarżącej T. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 1220 (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/7

Wyrokiem z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. akt II GSK 1617/11 Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2013 r. skargi kasacyjnej T. Sp. z o.o. w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 stycznia 2011 r. sygn. akt. VI SA/Wa 1575/10 oddalającego skargę T. Sp. z o.o. w Warszawie na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na wytwarzanie i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 1) uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2) zasądził od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz T. Sp. z o.o. w Warszawie 890 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekał w następującym stanie sprawy.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2006 r., zmienioną decyzją z dnia [...] października 2006 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielił T. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie koncesji nr [...] na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią w tym zakresie.

W czerwcu 2009 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadził w spółce kontrolę. W zespole kontrolnym uczestniczyli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kontrola stwierdziła nieprawidłowości w prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, a w szczególności sprzedaż w ogólnodostępnej sieci [...] szyfrujących telefonów komórkowych [...]. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w grudniu 2009 r. wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia spółce koncesji.

W toku postępowania, działając na podstawie art. 106 § 5 k.p.a. i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 ze zm.), organ zwrócił się o opinię w sprawie cofnięcia koncesji do Ministra Gospodarki, Komendanta Policji, Ministra Obrony Narodowej oraz Szefa ABW.

W odpowiedzi organ otrzymał następujące postanowienia:

1) postanowienie Ministra Gospodarki, nr [...] z dnia [...] grudnia 2009 r. negatywnie opiniujące cofnięcie koncesji T.;

2) postanowienie Komendanta Policji, nr [...] z dnia [...] grudnia 2009 r. negatywnie opiniujące cofnięcie koncesji spółce T.;

3) postanowienie Ministra Obrony Narodowej, nr [...] z dnia [...] lutego 2010 r. negatywnie opiniujące cofnięcie koncesji spółce T.;

4) postanowienie Szefa ABW, nr [...] z dnia [...] lutego 2010 r. pozytywnie opiniujące cofnięcie koncesji spółce T. Postanowienie zostało utrzymane w mocy postanowieniem Szefa ABW, nr [...] z dnia [...] marca 2010 r.

W toku postępowania spółka podała, że żadne z wytwarzanych przez nią urządzeń kryptograficznych nie powinno podlegać koncesjonowaniu z uwagi na ich zaprojektowanie dla celów innych niż policyjne lub wojskowe. Jej zdaniem, art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z 22 czerwca 2001 r. definiując pojęcie wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym stwierdza, że są to wyroby zaprojektowane dla celów wojskowych oraz technologie związane z ich produkcją lub używaniem. Rozciągnięcie tego pojęcia na wszelkie wyroby i technologie wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót wymagana jest koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625 ze zm.) pozostaje w sprzeczności z konstytucyjną zasadą wolności gospodarczej.

Strona 1/7