Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie kary pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędziowie Sędzia WSA Aneta Lemiesz Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr.) Protokolant spec. Iwona Sumikowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi C. Z. na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego z dnia ,,(...)" lipca 2018 r. nr ,,(...)" w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6179 Inne o symbolu podstawowym 617
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/14

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2018 roku Komisja Nadzoru Audytowego na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 oraz art. 140 w zw. z art. 107 § 1 i 3 k.p.a. oraz w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000 ze zm.) i w zw. z art. 280 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 r. poz. 1089 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania C. Z. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą C., nr ewid. [...], ul. [...] lok. [...],[...] W. uchyliła uchwałę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w sprawie nałożenia na firmę audytorską kary pieniężnej w wysokości 1.900,00 złotych i nałożyła karę pieniężną w wysokości 1.731,00 zł (słownie: tysiąc siedemset trzydzieści jeden złotych).

Zajmując stanowisko w sprawie organ odwoławczy wyjaśnił, iż w dniach 6-8 maja 2015 r. w podmiocie została przeprowadzona kontrola przez wizytatorów Krajowej Komisji Nadzoru (Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów) w wyniku której stwierdzono w protokole kontroli z dnia 8 maja 2015 r. szereg uchybień w działalności podmiotu i szczegółowo przedstawił przebieg postępowania w sprawie.

Rozpoznając ponownie sprawę w wyniku złożonego odwołania organ wyjaśnił, że z dniem 21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zgodnie z art. 265 ust. 1 ustawy podmioty, będące podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych na podstawie przepisów dotychczasowych (tj. uobr), stały się na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. firmami audytorskimi. Zgodnie z art. 280 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. do postępowań w sprawach o nałożenie kar, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 3 oraz art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy uchylanej w art. 301 (tj. uobr), wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 uobr, po podpisaniu protokołu kontroli, w zależności od rodzaju zakresu stwierdzonych przez KKN nieprawidłowości, KKN, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, niezwłocznie: 1) kieruje do podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zalecenia, wraz z określeniem terminu usunięcia nieprawidłowości; 2) składa wniosek do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko biegłemu rewidentowi; 3) składa wniosek do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o: a) nałożenie na podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych kary pieniężnej w wysokości nieprzekraczającej 10% przychodów osiągniętych w poprzednim roku obrotowym z wykonywania czynności rewizji finansowej i nie wyższej niż 250 000 zł, b) orzeczenie zakazu wykonywania czynności rewizji finansowej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych na okres od 6 miesięcy do lat 3, c) skreślenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, d) podanie do publicznej wiadomości informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach i karach nałożonych na podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, jako karę dodatkową.

Strona 1/14
Inne orzeczenia o symbolu:
6179 Inne o symbolu podstawowym 617
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne