Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Królikowska - Przewłoka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Olechniewicz Sędzia WSA Dorota Wdowiak Protokolant st. ref. Paulina Stylińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2014 r. sprawy ze skargi B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Inne orzeczenia z hasłem:
Gry losowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/6

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Celnej w W., utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia [...] października 2012 r. stwierdzającą wygaśnięcie we wskazanej części zezwolenia udzielonego B. sp. z o.o. w W., skarżącej w niniejszej sprawie, na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych na terenie województwa [...].

Decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Dyrektor Izby Skarbowej w W. decyzją z dnia [...] listopada 2008 r. udzielił skarżącej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w 120 punktach na terenie województwa [...].

W punkcie IV powyższego zezwolenia, został ustalony nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności, tj. dzień [...] października 2009 r.

Pismem nr [...] z dnia [...] lipca 2012 r. Naczelnik Urzędu Celnego w S. poinformował organ zezwalający, że w punkcie gier na automatach o niskich wygranych zlokalizowanym w miejscowości M. przy ul. [...], Strona nie rozpoczęła działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych.

W związku z powyższym Dyrektor Izby Celnej w W. postanowieniem z dnia [...] lipca 2012 r. wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wygaśnięcia zezwolenia, w części dotyczącej ww. punktu gier.

Dyrektor Izby Celnej w W. postanowieniem z dnia [...] września 2012 r. doręczonym [...] września 2012 r. wyznaczył stronie siedmiodniowy termin od dnia otrzymania postanowienia do wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy. Pełnomocnik ani Strona nie wnieśli nowych dowodów do sprawy, nie złożyli dodatkowych wyjaśnień i uwag.

Decyzją z dnia [...] października 2012 r. Dyrektor Izby Celnej w W. na podstawie art. 258 § 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zw. z art. 8 i art. 48 § 2, art. 129 ust. 1 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zw. z art. 35 ust. 1 pkt 7 ustawy o grach i zakładach wzajemnych stwierdził wygaśnięcie w części dotyczącej punktu gier na automatach o niskich wygranych zlokalizowanego w miejscowości M. przy ul. [...] zezwolenia udzielonego skarżącej decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] listopada 2008 r.

W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że prowadzenie działalności w zakresie urządzania i prowadzenia gier na automatach o niskich wygranych jest formą działalności gospodarczej, której prowadzenie wymaga uzyskania stosownego zezwolenia.

Treścią zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie urządzania i prowadzenia gier na automatach o niskich wygranych jest nie tylko prawo urządzania i prowadzenia przedmiotowej działalności, ale także warunki jakie Strona jest obowiązana dopełnić po uzyskaniu tego zezwolenia. Treść zezwolenia określa m.in termin, w którym działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych powinna być ostatecznie rozpoczęta.

Tak, więc w punkcie IV zezwolenia nr [...] z dnia [...] listopada 2008 r., zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 35 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych został ustalony warunek - nieprzekraczalny termin rozpoczęcia działalności, tj. dzień [...] października 2009 r.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Inne orzeczenia z hasłem:
Gry losowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej