Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przekazania pisma według właściwości.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Zielińska-Śpiewak (spr), , Sędzia WSA Jolanta Zdanowicz, Asesor WSA Paweł Groński, Protokolant Joanna Piątek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2008 r. sprawy ze skargi M. S. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2007 r. znak [...] w przedmiocie przekazania pisma według właściwości. skargę oddala.

Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Uprawnienia do wykonywania zawodu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie strona 1/4

Postanowieniem z dnia [...] lipca 2007 r. znak: [...] Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, działając na podstawie art. 65 kpa przekazał Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, do załatwienia zgodnie z właściwością pismo M. S., stanowiące zażalenie na bezczynność Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uzasadniając swe rozstrzygnięcie organ stwierdził, że zgodnie z art. 65 § 1 kpa jeżeli organ administracji publicznej, do którego wniesiono podanie, uzna się za niewłaściwy w sprawie, powinien niezwłocznie przekazać podanie do organu właściwego, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie. Organ stwierdził także, że w związku z art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364), Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego z dniem 26 września 2005 r. przestał pełnić funkcje organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów samorządu zawodowego. Oznacza to, że nie jest on uprawniony do podejmowania jakichkolwiek działań leżących w kompetencjach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zażalenie na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] lipca 2007 r. złożył M. S.

Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2007 r. znak: [...] Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego po rozpoznaniu zażalenia, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa utrzymała w mocy postanowienie organu I instancji.

W uzasadnieniu organ stwierdził, iż utworzone na mocy przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów okręgowe, izby samorządu zawodowego są w aktualnym stanie prawnym jedynymi organami uprawnionymi do rozpatrywania spraw z zakresu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na mocy postanowień ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1363 i 1364), Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego z dniem 26 września 2005 r. przestał bowiem pełnić funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów samorządu zawodowego. Oznacza to, że aktualnie nie jest on organem uprawnionym do tego aby rozpatrywać wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w kwestii bezczynności organów samorządu zawodowego. Wobec tego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uznał, iż wniosek M. S. z dnia 16 lipca 2007 r. należało przekazać do organu samorządu zawodowego, do załatwienia zgodnie z właściwością jako do organu, który posiada wyłączne kompetencje w kwestii jego rozpatrzenia.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2007 r. oraz na poprzedzające je postanowienie tego organu z dnia [...] lipca 2007 r. złożył M. S. wnosząc o uchylenie obu postanowień oraz o przekazanie sprawy do ponownego jej załatwienia.

Zaskarżonym postanowieniom zarzucił naruszenie zasad postępowania określonych w art. 37 § 1 i § 2 kpa poprzez niepodjęcie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego działań określonych w art. 37 § 2 kpa oraz naruszenie prawa materialnego tj. art. 7 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364).

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Uprawnienia do wykonywania zawodu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego