Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka (spr.), , Sędzia WSA Jolanta Augustyniak-Pęczkowska, Sędzia WSA Leszek Kamiński, , Protokolant Sekr. sąd. Ewa Sawicka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2012 r. sprawy ze skargi R. B. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania skargę oddala

Uzasadnienie strona 1/4

Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] maja 2011 r., Nr [...], znak: [...] na podstawie art. 104 § 1 w zw. z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. - zwanej dalej k.p.a.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.), po rozpoznaniu wniosku [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...] maja 2011 r., Nr [...] o wprowadzenie zakazu przeprowadzenia w dniu [...] maja 2011 r. o godz. 18:15, imprezy masowej z udziałem publiczności, tj. meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami [...] i [...] - na stadionie Miejskim w [...], ul. [...] [...], [...]

- wydał zakaz przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności w dniu [...] maja 2011 r., tj. meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami [...] i [...] - na stadionie Miejskim w [...], ul. [...] [...], [...];

- nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Odwołanie od wymienionej decyzji Wojewody [...] wniósł, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji R. B.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia [...] czerwca 2011 r., znak: [...], na podstawie art. 134 k.p.a., stwierdził niedopuszczalność odwołania z dnia 10 maja 2011 r. R. B.

W uzasadnieniu postanowienia organ podniósł, że Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] maja 2011 r., znak: [...] zakazał przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności w dniu [...] maja 2011 r., tj. meczu piłki nożnej pomiędzy drużynami [...] i [...] na stadionie Miejskim w [...], ul. [...] [...], [...].

Następnie organ zauważył, że odwołujący się wskazał, że: "(...) zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych skoro postępowania administracyjne mają w szczególności zapewnić ochroną interesów prawnych stron, więc wątpliwości na temat legitymacji do udziału w postępowaniu w charakterze strony należy rozstrzygać na korzyść domagającej się uznania jej za stronę postępowania. Interes prawny nie jest kategorią abstrakcyjną. Przy jego badaniu należy dokonać wszechstronnego i gruntownego zbadania prawdopodobnego wpływu decyzji na sferę praw strony skarżącej. W tym miejscu skarżący pragnie wskazać, iż ma wykupiony karnet/bilet na mecz [...] z [...], a wydanie przez Wojewodę [...] zaskarżonej decyzji spowodowało uniemożliwienie obejrzenia meczu na Stadionie Miejskim w [.]. Mieć interes prawny w postępowaniu administracyjnym, znaczy to samo, co ustalić przepis prawa powszechnie obowiązującego, na którego podstawie można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danej osoby. Z taką sytuacją również mamy do czynienia w niniejszej sprawie, albowiem po stronie skarżącego powstała szkoda w postaci uniemożliwienia obejrzenia meczu [...], poprzez co skarżący uzyskał uprawnienie do złożenia niniejszego odwołania. Szkodę tą należy nie tylko rozumieć wąsko, jako szkodę w rozumieniu art. 471 kodeksu cywilnego, ale również jako szkodę poprzez uniemożliwienie obejrzenia meczu w decydującej fazie rozgrywek ligowych, co dla każdego kibica stanowi ogromną, niepowetowaną stratę i dolegliwość".

Strona 1/4