Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o przekazanie środków pieniężnych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Janusz Zubrzycki sędzia NSA Artur Mudrecki (spr.) sędzia NSA Marek Kołaczek po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej przy udziale Skarbu Państwa - Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego sprawy ze skargi L.K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I FSK 1455/13, w sprawie ze skargi L.K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 8 czerwca 2012r., nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o przekazanie środków pieniężnych postanawia: 1. odrzucić skargę na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić od Skarbu Państwa (Naczelnego Sądu Administracyjnego) na rzecz L.K. kwotę 100 (słownie: sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/2

1. Pismem z dnia 30 grudnia 2014 r. pełnomocnik skarżącego wniósł "skargę na przewlekłość postępowania przed Sądem Okręgowym w W.".

W skardze stwierdził, że na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3 pkt 6, art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843) składa skargę na przewlekłość postępowania w sprawie o sygn. akt I FSK 1455/13.

W skardze wniósł o: stwierdzenie przewlekłości postępowania w niniejszej sprawie; zobowiązanie Naczelny Sąd Administracyjny do natychmiastowego przekazanie wyroku oraz akt sprawy Dyrektorowi Izby Skarbowej w W.; przyznanie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego kwoty 20.000 zł; zasądzenie od Skarbu Państwa kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi wskazał, że w dniu 17 grudnia 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w W. nadał pismo do pełnomocnika skarżącego, w którym stwierdził, że rozpatrzy sprawę po otrzymaniu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy. Od dnia wydania wyroku do dnia 17 grudnia minęło 78 dni i jest to zbyt długi czas na doręczenie prawomocnego wyroku stronie. Postępowanie w tej sprawie trwa dużej niż jest konieczne do wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych.

Do skargi załączono kopie pisma Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 17 grudnia 2014 r.

2. Naczelny Sąd Administracyjny ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 6 lipca 2012 r. do Izby Skarbowej w W. wpłynęła skarga skarżącego (z dnia 3 lipca 2012 r.), w której wniesiono o uchylenie "decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 8 czerwca 2012 r., nr [...]", utrzymującą w mocy decyzję organu pierwszej instancji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku z dnia 15 listopada 2011 r. w przedmiocie przekazania środków pieniężnych firmie P. -T.K.

W dniu 26 lipca 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła odpowiedź Dyrektora Izby Skarbowej w W. na skargę otrzymaną 6 lipca 2012 r.

W dniu 8 stycznia 2013 r. wydano zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 27 lutego 2013 r. wydał w sprawie wyrok, którym to po rozpoznaniu skargi skarżącego uchylił postanowienie z dnia 8 czerwca 2012 r. nr [....].

Doręczenie stronom uzasadnienia wymienionego wyroku nastąpiło 25 kwietnia 2013 r.

Od powyższego wyroku Dyrektor Izby Skarbowej w W. złożył skargę kasacyjną. Zarządzeniem z dnia 29 maja 2013 r. wezwano pełnomocnika organu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej.

Zarządzeniem z dnia 25 sierpnia 2014 r. wyznaczono termin rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjny na 30 września 2014 r.

Naczelny Sąd Administracyjny wydał w dniu 30 września 2014 r. wyrok (sygn. akt I FSK 1455/13) którym to oddalił skargę kasacyjną.

W dniu 21 listopada 2014 r. Sekretariat Naczelnego Sądu Administracyjnego Izby Finansowej przekazał do biura podawczego odpis ww. wyroku z dnia 30 września 2014 r. Akta sprawy wraz z odpisem wyroku celem przesłania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przekazano do biura podawczego 4 grudnia 2014 r.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej