Wniosek w przedmiocie określenia wysokości straty poniesionej w roku podatkowym 2004 z tytułu przychodów uzyskanych z najmu lokalu użytkowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodnicząca: Sędzia WSA Ewa Cisowska-Sakrajda po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi W. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości straty poniesionej w roku podatkowym 2004 z tytułu przychodów uzyskanych z najmu lokalu użytkowego p o s t a n a w i a: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia 5 marca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił sporządzoną i wniesioną przez adwokata w imieniu W. S. skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości straty poniesionej w roku podatkowym 2004 z tytułu przychodów uzyskanych z najmu lokalu użytkowego, z powodu nieuiszczenia wpisu stałego od skargi. Postanowienie to zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu 23 marca 2010 r.

W dniu 30 marca 2010 r. pełnomocnik złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od tej skargi, a w kasie sądu została wpłacona kwota 500 zł tytułem wpisu od skargi.

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik podniósł, iż treść § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), jest niejasna, a decyzja podatkowa określająca stratę może być uznana za kreującą należność pieniężną w następnym okresie rozliczeniowym, podobnie jak nadwyżka podatku naliczonego nad należnym na gruncie podatku od towarów i usług.

Dalej pełnomocnik, odwołując się do poglądu wyrażonego przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 sierpnia 2008 r., I UZ 11/2008, podniósł, że przyczyną przywrócenia terminu do dokonania czynności procesowej może być usprawiedliwiony błąd profesjonalnego pełnomocnika co do sposobu interpretacji nowego, niejasnego przepisu. W ocenie pełnomocnika, w niniejszej sprawie mamy również do czynienia z niejasnym przepisem. Oświadczył też, że o uchybieniu terminu dowiedział się z doręczonego w dniu 23 marca 2010 r. postanowienia Sądu o odrzuceniu skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 86 § 1 zdanie 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ppsa, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 1, 2 i 4 ppsa).

Z treści przywołanych przepisów wynika, że uchybiony termin do dokonania czynności należy przywrócić, jeśli łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki: strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu; wniosek ten zostanie wniesiony w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi; jednocześnie z wnioskiem zostanie dopełniona czynność, dla której określony był termin; we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu oraz powstaną ujemne dla strony skutki w zakresie postępowania sądowego.

W analizowanej sprawie wniosek pełnomocnika (adwokata) o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi Sąd uznał za dopuszczalny, skarga podlegała wpisowi stałemu w wysokości 500 zł, a profesjonalny pełnomocnik, pomimo braku ustawowego wymogu wzywania do uiszczania tego rodzaju wpisu, w terminie do wniesienia skargi nie uiścił wpisu; wniosek o przywrócenie terminu został złożony z zachowaniem 7 - dniowego terminu, liczonego od daty doręczenia postanowienia Sądu z dnia 5 marca 2010r. o odrzuceniu skargi; wraz z tym wnioskiem dokonano czynności dla której był określony termin, tj. uiszczono należny wpis od skargi.

Strona 1/3