Skarga S. S. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w osobie: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Józefczyk po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym skargi S. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2011 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego - p o s t a n a w i a - skargę odrzucić.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Oświata
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] czerwca 2011 r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza [...] z dnia 10 maja 2011 r. Nr [...] orzekającą o odmowie przyznania S. S. stypendium szkolnego.

We wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skardze na wskazaną decyzję SKO S. S. zawarł wniosek o przywrócenie mu "terminu odwoławczego, jeżeli się w nim nie zmieścił", zakwalifikowany przez Sąd jako wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2011 r. sygn. akt j.w. WSA w Rzeszowie odmówił skarżącemu przywrócenia tego terminu z uwagi na brak uprawdopodobnienia okoliczności wskazujących na brak jego winy w jego uchybieniu.

Postanowienie to wraz z pouczeniem o prawie złożenia w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie zostało doręczone stronom postępowania, w tym skarżącemu w dniu 28 grudnia 2011 r. Mimo upływu oznaczonego terminu stosowne zażalenie nie zostało wniesione.

Stosownie do treści art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę do sądu wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (pouczenie co do tego znajdowało się w zaskarżonej decyzji). Jak wynika z poczynionych ustaleń, skarżący uchybił temu terminowi; decyzję SKO otrzymał 27 lipca 2011 r. a skarga została nadana jako przesyłka polecona w urzędzie pocztowym 27 sierpnia 2011 r. Oznacza to, że jej wniesienie nastąpiło z 1-dniowym uchybieniem ustawowego terminu do dokonania tej czynności, który upłynął dla niego 26 sierpnia 2011 r.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu. Sąd odrzuca skargę postanowieniem, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (§ 3 tego artykułu).

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Oświata
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze