Wniosek J. L. o wymierzenie Wójtowi Gminy M. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości oddala wniosek.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Dobrowolski (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska,, Sędzia WSA Maria Taniewska - Banacka, , po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. L. o wymierzenie Wójtowi Gminy M. grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości oddala wniosek.

Inne orzeczenia o symbolu:
6122 Rozgraniczenia nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie

Pismem z dnia 30 grudnia 2015 r. E. L. i J. L. zamieszkali w P. przy ul. [...] wnieśli do tutejszego Sądu skargę na nieprzekazanie przez Wójta Gminy M. do Sądu skargi (środka odwoławczego) z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie o sygnaturze [...]. Przedmiotem żądania skarżących był wniosek o wymierzenie organowi grzywny.

W odpowiedzi na skargę organ administracji stwierdził, iż przedmiotowy środek odwoławczy został przekazany do WSA w Gliwicach, wraz z aktami administracyjnymi dnia 9 grudnia 2015 r.

W trakcie postępowania przed Sądem zmarła E. L.. Jej następcą prawnym jest J.L..

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył co następuje.

Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369), zwanej dalej "p.p.s.a." skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. Organ jest zobowiązany przekazać skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania (art. 54 § 2 p.p.s.a.). W razie niezastosowania się do obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 55 § 1 p.p.s.a.).

W rozstrzyganej sprawie skarga, w sprawie o sygnaturze [...], została złożona dnia 16 listopada 2015 r. Organ przesłał ją wraz aktami administracyjnymi do Sądu dnia 9 grudnia 2015 r. Rozstrzygnięcie w sprawie nastąpiło zaś postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 28 stycznia 2016 (sygn. 1178/15). Zatem Wójt Gminy M. zrealizował w terminie swoje obowiązki wynikające z treści art. 54 § 2 p.p.s.a. i żądanie skargi jest zupełnie bezzasadne.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6122 Rozgraniczenia nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Wymierzenie grzywny
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy