Wniosek Zarządu [...] w K. o wymierzenie grzywny [...] Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K.
Sentencja

Kraków dnia 27 października 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Bator po rozpoznaniu w dniu 27 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Zarządu [...] w K. o wymierzenie grzywny [...] Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. postanawia: odrzucić wniosek

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, póz. 1270 ze zm.), art. 221 pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

W niniejszym postępowaniu, wniosek o wymierzenie grzywny [...] Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w K. złożył Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w K. , działając przez profesjonalnego pełnomocnika - radcę prawnego M.M. .Pełnomocnik ten nie uiścił przy tym stałej opłaty sądowej od wniosku, która zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynosi 100 zł.

Dlatego też wniosek ten, jako wniosek o wszczęcie postępowania podlegający opłacie stałej, a wniesiony przez profesjonalnego pełnomocnika i nieopłacony -podlega odrzuceniu na mocy w/w przepisów.

Zważywszy na powyższe okoliczności, na mocy wyżej przytoczonych przepisów sąd orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1