Wniosek w przedmiocie powołania M B na funkcję organu SPZAOZ w B
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Guziński (sprawozdawca), Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska, Asesor WSA Olga Białek, , , po rozpoznaniu w dniu 15 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Cz J S o wyłączenie sędziego NSA A M od orzekania w sprawie o sygn. akt III [...] w sprawie ze skargi Cz J S na zarządzenie W G B w przedmiocie powołania M B na funkcję organu SPZAOZ w B postanawia wniosek oddalić.

Inne orzeczenia o symbolu:
6269 Inne o symbolu podstawowym 626
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/2

Skarżący na rozprawie w dniu [...] r. wniósł o wyłączenie sędziego A M od rozpoznania sprawy z jego skargi na opisane w osnowie postanowienia zarządzenie W G B .

W złożonym następnie pisemnym uzasadnieniu wniosku wskazał, że żądanie jego wynika z dotychczasowego procedowania w sprawie, w tym zachowania sędzi na rozprawach z udziałem skarżącego, w szczególności w dniu [...] r., które to zachowanie zdaniem wnioskodawcy wskazuje na brak bezstronności i obiektywizmu. Wnioskodawca podniósł, że sędzia, której wyłączenia się domaga zwracała się do niego w sposób agresywny, co deprymowało wnioskodawcę, a nadto godziło w jego godność osobistą i pozostawało w sprzeczności z zasadą łagodnego i uprzejmego traktowania stron postępowania. Zarzucił również, że zaprotokołowano ostrzeżenie, iż powtórne naganne zachowanie wnioskodawcy (które zdaniem strony nie miało miejsca), będzie prowadziło do usunięcia skarżącego z sali. To zdaniem wnioskodawcy dowodzi, że sędzia godziła się na ewentualność wydania orzeczenia bez udziału strony, a wiec bez jej wysłuchania i przy pozbawieniu możliwości przytaczania faktów, składania wniosków dowodowych i replik na wypowiedzi strony przeciwnej. Stosownie do wywodów strony, sam ten fakt jest wystarczający dla uwzględnienia wniosku o wyłączenie sędziego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 18 i 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej w dalszych wywodach w skrócie jako "p.p.s.a.", wyłączenie sędziego od orzekania w sprawie sądowoadministracyjnej może nastąpić z mocy samej ustawy, bądź też na wniosek strony.

Przyczyny wyłączenia z mocy ustawy zostały enumeratywnie wymienione w art. 18 p.p.s.a.. W związku z tym, iż tworzą one katalog zamknięty, nie jest możliwe stosowanie w tym zakresie wykładni rozszerzającej. Tym samym, nie można wyłączyć sędziego z mocy ustawy w przypadkach innych niż przewidziane przez

Sygn. akt III SA/Wr 318/08 ustawodawcę, bez względu na subiektywne odczucia osób występujących w sprawie.

Ponadto stosownie do art. 19 p.p.s.a., niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 18 p.p.s.a., Sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego.

Przyczyny wyłączenia sędziego na wniosek strony zostały zatem przez ustawodawcę jedynie ogólnie wskazane. W konsekwencji zasadność wniosku o wyłączenie sędziego zależy od okoliczności faktycznych, jakie w każdym konkretnym przypadku mogą mieć wpływ na sposób prowadzenia postępowania przez sędziego.

Zaznaczyć przy tym jednak należy, iż zgodnie z art. 20 p.p.s.a. to strona składająca wniosek obowiązana jest wskazać oraz uprawdopodobnić przyczyny wyłączenia. Ponieważ instytucja wyłączenia sędziego stanowi gwarancję konstytucyjnego prawa do bezstronnego Sądu, Sąd rozpatrując wniosek obowiązany jest nie tylko zbadać, czy owa szczególna okoliczność rzeczywiście istnieje i czy występują podstawy wyłączenia, ale również czy przytoczone przez stronę fakty mogą budzić wątpliwości co do bezstronności sędziego i uzasadnić jego wyłącznie.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6269 Inne o symbolu podstawowym 626
Inne orzeczenia z hasłem:
Wyłączenie sędziego
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne