Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 327/05 - Wyrok NSA z 2006-01-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia korekty

II GSK 375/05 - Wyrok NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. N. i M. B. - Przedszkola Niepublicznego 'P.' w O. na akt z zakresu administracji Gminy Ż. Nr [...] w przedmiocie dotacji

II GSK 393/05 - Wyrok NSA z 2006-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zwrotu dotacji

II GSK 401/05 - Wyrok NSA z 2006-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy wypłaty dofinansowania dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne

II GSK 22/06 - Wyrok NSA z 2006-04-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Gminy Miejskiej K. na czynność Ministra Finansów w przedmiocie subwencji z budżetu państwa

I SA/Wr 1153/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 506 / XLII / 2006 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli