Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wr 47/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej D. w przedmiocie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie D.

III SA/Lu 282/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-16

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

IV SA/Wr 5/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław, powierzonych do zarządzania Zarządowi Zasobu Komunalnego oraz gminnym osobom prawnym, utworzonym w celu zarządzania mieniem komunalnym

II SA/Wr 112/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie G. S..

II SA/Wr 255/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

III SA/Wr 665/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu L. w przedmiocie likwidacji 'A' w L. Ś.

II SA/Wr 127/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

II SA/Ol 475/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Świątki w przedmiocie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Świątki

II SA/Wr 494/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w J.W. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radomierz w gminie J. W.

II SA/Op 214/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w przedmiocie opłat za usługi opiekuńcze
1   Następne >   +2   +5   +10   100