Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 1261/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 2037/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-28

Skarga [...] Spółdzielni Mieszkaniowej 'B.' w Ł. na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia i postanowienia organu pierwszej instancji

IV SAB/Wa 2/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska w sprawie rozpoznania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV SO/Wa 40/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-30

Wniosek Z. w W. o wymierzenie grzywny Ministrowi Środowiska z powodu nieprzekazania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SA/Wa 504/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odpadów

IV SAB/Wa 126/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 497/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziów w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wa 1911/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

IV SO/Wa 77/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-27

Wniosek J. W. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 123/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

Sprawa ze skargi J. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Środowiska w trybie art. 154 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)
1   Następne >   +2   +5   +10   100