Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II SA/Wr 767/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-10

W. M. z dnia [...] r. nr [...] O. ustalającej na rzecz W. i L.M. warunki zabudowy na działce nr [...] w O. dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego...
do rozpoznania wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego przyjęto decyzję Wójta Gminy W. M. z dnia [...] r. ustalającą warunki zabudowy na działce nr [...]obręb O. W dalszej...

II SAB/Ol 97/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-12

Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy 1) stwierdza, że Dyrektor Ochrony Środowiska dopuścił się bezczynności...
w postępowaniu w sprawie uzgodnienia decyzji w przedmiocie warunków zabudowy; 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) oddala wniosek...

II OW 13/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

przez A. L. do Wójta Gminy R. 'o ustalenie warunków zabudowy terenu działki nr [...] oraz części działki [...], obręb Grabacz dla stawu do hodowli ryb karpiowatych, na bazie...
wykonanego samowolnie kanału'. Wójt Gminy R. wydał decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla wnioskowanej inwestycji stwierdzając, iż Wojewódzki Konserwator...

II SA/Wr 864/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-09

z wody narusza ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy...
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy; 3) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających...

III SA/Gd 479/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-10

zabudowy z dnia 2 czerwca 2011 r. i decyzja zmieniającą warunki zabudowy z dnia 1 sierpnia 2011 r. W czasie przebudowy ww. drogi nie były prowadzone żadne prace związane...
inwestycję związaną wyłącznie z przebudową drogi, na którą zostało wydane pozwolenie na budowę - decyzja Starosty nr [...] z dnia 19 sierpnia 2011 r. oraz decyzja o warunkach...

II SA/Wr 561/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-28

z dyrektywą Rady z dnia 21 maja 1991 r. i z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków...
z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska...

II SA/Wr 678/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-27

) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy;, 3) wymagań...
lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego;, 3) opis prowadzenia...

II SA/Gl 1096/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-05-13

ta do tej pory nie została rozpoznana. W tym stanie rzeczy kwestionowane zarządzenie jest co najmniej przedwczesne. Zaznaczył, że złożony został wniosek o wydanie warunków...
po wyczerpaniu procedury wezwania do usunięcia naruszenia prawa określonej w art. 52 § 3 tej ustawy i w terminie określonym w art. 53 § 2 ustawy. Warunki te zostały w sprawie...

II SA/Wr 2/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-03

planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy,, 3) wymagania ochrony zdrowia ludzi...
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz...

II SA/Wr 395/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-31

się decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego...
powierzchniowych, lokalną siecią kanalizacyjną, na warunkach określonych przez zarządcę cieku'., W toku postępowania - jak podał organ orzekający - wezwano wnioskodawcę...
1   Następne >   2