Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska (spr.) Sędziowie NSA Marek Stojanowski del. WSA Marian Wolanin Protokolant Michał Zawadzki po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2009r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Powiatu Myśliborskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27 listopada 2008 r. sygn. akt II SA/Sz 664/08 w sprawie ze skargi Powiatu Myśliborskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 czerwca 2008 r. nr NK.4.MN.0911/51/08 w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/9

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 27 listopada 2008 r., sygn. akt IISA/Sz 664/08 oddalił skargę P. M. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Z.ego z dnia (...) czerwca 2008 r. nr (...)w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w D..

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd pierwszej instancji wskazał, że Wojewoda Z. rozstrzygnięciem nadzorczym Nr (...) z dnia (...) czerwca 2008 r., na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 15912 z późn zm.), stwierdził nieważność:

1) uchwały Nr (...)Zarządu Powiatu w M. z dnia 31 sierpnia 2007 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w D.,

2) uchwały Nr (...)Zarządu Powiatu w M. z dnia 4 października 2007r. zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w D..

Organ nadzoru ustalił, iż dnia (...) sierpnia 2007 r. Zarząd Powiatu w M. podjął uchwałę Nr (...), na której podstawie powierzył M. M. pełnienie obowiązków dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w D. od (...) października 2007 r. Z uzasadnienia powyższej uchwały wynika, iż podjęta została z zamiarem powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora, a nie powierzenia stanowiska dyrektora z uwagi na konieczność przeprowadzenia konkursu. Powierzenie stanowiska dyrektora placówki nastąpi bowiem dopiero po wyłonieniu tegoż w drodze konkursu.

Uchwałą Nr (...)z dnia 4 października 2007r. Zarząd Powiatu w M. zmienił uchwałę Nr (...)w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w D. w ten sposób, że datę rozpoczęcia pełnienia obowiązków ustalił na dzień (...) października 2007 r.

Przedmiotowe uchwały przedłożone zostały organowi nadzoru w dniu (...) maja 2008 r., przy piśmie Wicestarosty M. z dnia (...) maja 2008 r., znak: (...), otrzymanym w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym dotyczącym złożonej do Wojewody Z. skargi na uchwały Nr (...)i Nr (...).

Analiza zebranych w sprawie dokumentów doprowadziła organ nadzoru do wniosku, iż ww. uchwały Zarządu istotnie naruszają obowiązujące prawo. Zdaniem organu nadzoru przedmiotowe uchwały zostały podjęte bez podstawy prawnej.

Wojewoda Z. stwierdził, że stosownie do przepisu art. 3a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych, kierownicy jednostek zobowiązani są do zorganizowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze między innymi w powiatowych jednostkach organizacyjnych. Nabór ten winien być otwarty i konkurencyjny. Tym samym wolne stanowisko kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej - placówki wielofunkcyjnej - winno zostać obsadzone w drodze otwartego konkursu. Jednocześnie wskazał, iż tryb powołania kierowników jednostek pomocy społecznej określony został w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Jak wynika z art. 112 ust. 7 cytowanej ustawy zarząd powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w ust. 8, zgodnie z wymogami określonymi w art. 122 ust. 1, po zasięgnięciu opinii kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie lub kierownika ośrodka pomocy społecznej w mieście na prawach powiatu. W ustępie 8 art. 112 przesądzono, iż starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej. Formę placówki wielofunkcyjnej (a o takiej mowa w niniejszej sprawie) przyjmuje całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza, łącząca działania interwencyjne, socjalizacyjne i inne działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (art. 80 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej).

Strona 1/9