Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej, wymiaru należności celnych i podatku od towarów i usług
Uzasadnienie strona 2/8

Ustosunkowując się do zarzutów odwołania, że dział 27 nie obejmuje m.in. chemicznie zdefiniowanych, odrębnych związków organicznych, z wyjątkiem czystego metanu i propanu, które należy klasyfikować do pozycji 2711, Dyrektor Izby Celnej zauważył, że z takiego stanowiska wynika, że sekcja 2711 została ekskluzywnie poświęcona tym dwóm gazom. Zdaniem organu, zgodnie z tą uwagą, gazy te również należy klasyfikować do działu 27, chociaż stanowią one odrębne chemicznie zdefiniowane związki organiczne, co sugerowałoby ich klasyfikację do działu 29. Organ zwrócił również uwagę, że Spółka sama dokonała klasyfikacji mieszaniny propan-butan do pozycji 2711 (2711 19 00), co, w jego ocenie, tym bardziej świadczy o chybionej interpretacji przez stronę uwag do działu. Następnie organ dodał, że prawidłowość klasyfikacji mieszaniny propanu i butanu do pozycji 2711 potwierdza zamieszczony w notach wyjaśniających katalog gazów klasyfikowanych w tej pozycji, a wśród nich mieszaniny propanu i butanu.

Dyrektor Izby Celnej wskazał również, że zgodnie z Regułą 3b Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej, mieszaniny, wyroby złożone składające się z różnych materiałów lub składające się z różnych składników oraz wyroby w kompletach przeznaczone do sprzedaży detalicznej, które nie mogą być sklasyfikowane na podstawie Reguły 3a, sklasyfikowane będą tak jakby składały się z materiału lub składnika, który nadaje im ich zasadnicze cechy, w granicach możliwości zastosowania tego kryterium. Organ II instancji uznał, że w przedmiotowej sprawie właściwym, możliwym do zastosowania kryterium nadającym zasadniczy charakter wyrobowi, w myśl Reguły 3b, jest kryterium ilościowe. Zatem o klasyfikacji decydować będzie przeważająca ilość jednego z dwóch podstawowych składników tj. propanu lub butanu.

Reasumując, organ odwoławczy uznał, że organ I Instancji prawidłowo zmienił klasyfikację zgłoszonego towaru z kodu CN 2711 19 00 z stawką celną 0%, zawieszoną na czas nieokreślony na kod CN 2711 129700 ze stawką celną 0,7%. Zmiana klasyfikacji i stawki celnej spowodowała powstanie zobowiązania do uiszczenia należności celnych przywozowych oraz podatku od towarów i usług na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Natomiast, uchylając decyzję organu I instancji, Dyrektor Izby Celnej zwrócił uwagę na nieprawidłowe określenie zawartości butanu w mieszaninach w poszczególnych cysternach, które obejmowały również pentany i penteny. Wskazał również na wadliwie powołaną przez Naczelnika Urzędu Celnego podstawę prawną rozstrzygnięcia.

W złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skardze strona wniosła o uchylenie powyższej decyzji Dyrektora Izby Celnej w części dotyczącej określenia, że towar importowany należy do kodu CN 2711 12 97 00 lub do kodu CN 2711 13 97 00, określenia Spółce cła wg stawki 0,7% z tytułu importu towaru oraz dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru.

Strona 2/8