Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Łozowska (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Gerard Czech Sędzia WSA Marta Wojciechowska po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 21 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi Województwa Opolskiego na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 września 2018 r., nr 0112-KDIL2-1.4012.341.2018.3.AS w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz strony skarżącej kwotę 580,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
6560
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/16

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 7.09.2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej jako Dyrektor KIS, organ), po rozpatrzeniu wniosku Województwa Opolskiego (dalej jako: strona skarżąca, strona, wnioskodawca, Województwo), odmówił wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku VAT w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z planowanymi remontami i inwestycjami realizowanymi w ramach projektu pn.: "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki. Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego".

Zaskarżone rozstrzygniecie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy.

Strona we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przedstawiła następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Jest właścicielem nieruchomości położonej w obrębie Moszna przy ul. Zamkowej nr 1 Gmina Strzeleczki, składającej się wyłącznie z działek nr 306/2, nr 307/1 i nr 307/2, z mapy 4, o łącznym obszarze 21,3166 ha, objętej księgą wieczystą OP1S/00068555/7 Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich. Na nieruchomości objętej księgą wieczystą OP1 S/00068555/7 posadowione są: budynek zamku o powierzchni 7.451,00 m2, budynek byłej przepompowni o powierzchni 53 nr oraz inne budowle i urządzenia. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków Opolskiego Konserwatora Zabytków pod pozycją 681/63.

Powyższa nieruchomość została oddana przez Województwo w odpłatne użytkowanie spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod firmą Moszna Zamek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosznej (dalej Spółka). Odpłatne użytkowanie działek nr 306/2, nr 307/1, nr 307/2 zawarte jest na czas określony od dnia 1.10.2013 r. do dnia 30.09.2019 r. z prawem przedłużenia użytkowania na dalsze okresy według przepisów obowiązujących w dniu zakończenia umowy (Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego: Nr 3941/2013 z dnia 23.07.2013 r. oraz Nr 939/2015 z dnia 4.08.2015 r.).

Jednoosobowym udziałowcem Spółki jest Województwo Opolskie. Spółka została utworzona na podstawie art. 13 ust. 2. w zw. z art. 18 pkt 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa i uchwały Nr XXXI/395/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25.06.2013 r.

Celem działania Spółki jest promocja Województwa Opolskiego. Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności: organizacja narad, spotkań, szkoleń, konferencji, sympozjów naukowych oraz imprez kulturalnych; sprzedaż usług związanych z działalnością promocyjną, kulturalną i turystyczną; sprzedaż oraz promocja produktów regionalnych; prowadzenie i sprzedaż usług hotelarskich; wynajmowanie pomieszczeń i nieruchomości; sprzedaż usług związanych z poprawą kondycji fizycznej i odnową biologiczną; prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej w zakresie promocji regionu; sprzedaż wydawnictw, towarów handlowych, materiałów promocyjnych i biletów wstępu na teren zamku i parku oraz działalność turystyczna, rekreacyjna i sportowa; usługi gastronomiczne; usługi parkingowe; prowadzenie zadań związanych z kulturą i opieką nad zabytkami. Spółka jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Strona 1/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
6560
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej