Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Magdalena Bosakirska (spr.) Sędziowie NSA Andrzej Kisielewicz Stanisław Gronowski Protokolant Monika Majak po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w G. z dnia 9 lipca 2014 r. sygn. akt III SA/Gl 232/14 w sprawie ze skargi A. S.A. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. oddala skargę; 3. zasądza od A. S.A. w K. na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. kwotę 530 (pięćset trzydzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/7

Wojewódzki Sąd Administracyjny w G. wyrokiem z dnia 9 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Gl 232/14, po rozpatrzeniu skargi A. M. S.A. w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] grudnia 2013 r., w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 1/ uchylił zaskarżoną decyzję; 2. stwierdził, że nie podlega ona wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku oraz 3/ zasądził na rzecz skarżącej spółki zwrot kosztów postępowania sądowego.

I

Z uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd I instancji przyjął za podstawę rozstrzygnięcia następujące ustalenia.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (dalej: WIIH) przeprowadził kontrolę w [...].pl D. I. podlegające A. M. S.A. K., ul. P. [...], która wykazała, że na stronie [...].pl oferowano między innymi 986 asortymentów napojów alkoholowych. Pozorujący nabywcę inspektor WIIH złożył zamówienie i dokonał zakupu kontrolowanego przez Internet 2 napojów alkoholowych. Zgodnie ze złożonym zamówieniem alkohol dostarczono w dniu [...] maja 2012 r. do siedziby Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w K., a kupujący otrzymał paragon fiskalny wydany w toku zakupu kontrolowanego.

Prezydent Miasta K. wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia A. M. S.A. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie przy ul. K. [...] w K.

W toku postępowania spółka wyjaśniła, że sklep internetowy nie jest miejscem sprzedaży w rozumieniu art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.; powoływanej dalej jako: ustawa o wychowaniu w tzreźwości), ale jedynie narzędziem, za pośrednictwem którego klient zamawia towary znajdujące się w ofercie sklepu prowadzonego przez Spółkę w K. przy ul. K. [...]. W ocenie Spółki towary sprzedawane za pośrednictwem platformy [...].pl zlokalizowane są w placówce posiadającej stosowne zezwolenia, zaś dostawcy dowożą do klienta towar nabyty uprzednio w prowadzonym przez spółkę sklepie.

Decyzją z dnia [...] września 2012 r. Prezydent Miasta K. cofnął zezwolenia wydane dla A. M. S.A. na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, na sprzedaż napojów pow. 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz na sprzedaż napojów pow. 18 % zawartości alkoholu.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła A. M. S.A.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. orzekło o uchyleniu w całości zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Decyzją z dnia [...] lipca 2013 r. Prezydent Miasta K. cofnął zezwolenia wydane dla A. M. S.A.: 1) na sprzedaż napojów do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo; 2) na sprzedaż napojów pow. 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); 3) na sprzedaż napojów powyżej 18% zawartości alkoholu, w sklepie przy ul. K. [...] w K.

W uzasadnieniu organ stwierdził, że w aktualnym stanie prawnym nie przewidziano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zaś sprzedaż w ten sposób narusza art. 18 ust. 7 pkt 6, art. 2 ust. 1 oraz art. 96 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Zdaniem organu, spółka prowadząc sprzedaż napojów alkoholowych za pośrednictwem Internetu (sklepu internetowego) prowadziła działalność wykraczającą poza zakres objęty zezwoleniem, naruszając w ten sposób określone ustawą warunki prowadzenia działalności regulowanej oraz ustawową zasadę dostępności alkoholu. Zdaniem organu, z treści powołanych powyżej przepisów wynika, iż sprzedaż napojów alkoholowych za pośrednictwem Internetu stanowi zaprzeczenie zasady ograniczania dostępności alkoholu, bowiem w istocie oznacza upowszechnianie dostępności napojów alkoholowych. Organ I instancji wskazał, że przepis art. 96 ustawy o wychowaniu w trzeźwości zawiera zamknięty katalog punktów sprzedaży prowadzących detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa). Natomiast w myśl art. 18 ust. 7 pkt 6 tej ustawy jednym z warunków sprzedaży napojów alkoholowych jest prowadzenie tej sprzedaży wyłącznie w miejscu określonym w zezwoleniu. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych może być zatem prowadzona wyłącznie we wskazanych powyżej stacjonarnych punktach sprzedaży, spełniających dodatkowo przesłanki określone w innych przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz aktach prawa miejscowego.

Strona 1/7