Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego
Sentencja

Dnia 5 kwietnia 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Barbara Rymaszewska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Rosińska, Sędzia WSA Agnieszka Grosińska, , Protokolant Referent stażysta Aleksandra Banasiak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2018 roku sprawy ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego oddala skargę. LS

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. decyzją z dnia [...] roku, nr [...], po rozpatrzeniu odwołania M. W., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta R. z dnia [...], nr [...] o odmowie przyznania świadczenia wychowawczego.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się w sposób następujący:

W dniu [...] roku M. W. złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko - B. W. .

Prezydent Miasta R. decyzją z dnia [...] odmówił przyznania świadczenia wychowawczego na B. W. na okres od dnia [...] do dnia [...]. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia organ wskazał przepis art. 2, art. 5 ust. 1, 2 i 3, art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 i art. 28 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1851 ze zm., dalej jako: "ustawa") oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1465, dalej jako: "rozporządzenie"). W uzasadnieniu organ wyjaśnił, że powodem odmowy przyznania świadczenia jest przekroczenie kryterium dochodowego, bowiem dochód rodziny w [...] roku wyniósł 47.916,64 zł. W dochodzie uwzględnione zostały dochody nieopodatkowane z tytułu należnych świadczeń alimentacyjnych zasądzonych od G. W. na rzecz małoletniego B. W. w kwocie 900 zł miesięcznie (wyrok Sądu Okręgowego w P. Wydział I Cywilny z dnia 5 maja 2015 roku) oraz na rzecz córki K. W. w kwocie 800 zł miesięcznie (wyrok Sądu Rejonowego w R. III Wydział Rodziny i Nieletnich z dnia 26 stycznia 2016 roku). Dochód miesięczny rodziny wyniósł 3.993,05 zł, a w przeliczeniu na członka rodziny 1.331,02 zł.

Kwestionując powyższą decyzję odwołanie wniosła M. W. wyjaśniając, że samotnie wychowuje dwoje dzieci w wieku 13 lat - B. i 20 lat - K.. Od [...] roku jest rozwiedziona. Były mąż nadużywa alkoholu oraz stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec rodziny. Sytuacja finansowa rodziny jest bardzo ciężka, gdyż pomimo dochodów w wysokości około 2.000 zł netto miesięcznie z tytułu wynagrodzenia za pracę, odwołująca otrzymuje tylko 1.000 zł, gdyż pozostałą część zabiera komornik, ze względu na prowadzone postępowanie egzekucyjne z tytułu niespłaconych kredytów, które zaciągnął były mąż. Ojciec dzieci nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego. M. W. wyjaśnia, że nie skierowała sprawy do komornika o egzekucję alimentów, ze względu na bezpieczeństwo rodziny, gdyż były mąż wielokrotnie jej groził, że "urządzi jej piekło na ziemi". Wskazuje, że ma założoną tzw. "Niebieską kartę", jednak za swoje czyny nie poniesie żadnej kary, gdyż ma stwierdzony Zespół Otella.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, przywołaną na wstępie decyzją, po rozpoznaniu odwołania, utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W motywach rozstrzygnięcia organ opisał dotychczasowy przebieg postępowania wskazując następnie, iż świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł (art. 5 ust. 3 ustawy). Następnie organ cytując ustawową definicję dochodu (art. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy) wskazał, że rodzina M. W. uzyskała w [...] roku dochód w wysokości 47.916,64 zł, w tym 27.516,64 zł, jako dochód uzyskany przez odwołującą ustalony na podstawie informacji uzyskanej drogą elektroniczną, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy, z systemu informatycznego Ministerstwa Finansów oraz ZUS. W [...] roku dochód M. W. wyniósł 38.421,25 zł, w tym: składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 5.033,31 zł, podatek należny 2.862,00 zł i składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.009,30 zł. Wyliczenie dochodu przedstawia się następująco: 38.421,25 zł - 5.033,31 zł - 2.862 zł - 3.009,30 zł = 27.516,64 zł. SKO potwierdziło prawidłowość potraktowania jako dochodów rodziny alimentów na rzez syna w kwocie 10.800 zł rocznie (900zł miesięcznie) oraz na rzecz dorosłej córki w kwocie 9600 zł rocznie. (800 zł miesięcznie). Miesięczny dochód rodziny wyniósł zatem 3.993,05 zł (47.916,64 zł : 12 miesięcy), a w przeliczeniu na osobę w rodzinie 1.331,02 zł (3.993,05 zł : 3 osoby) i przekroczył kryterium dochodowe uprawniające do przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, tj. kwotę 800 zł.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze