Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Arkadiusz Windak (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Maria Mysiak, Sędzia NSA Mirosława Włodarczak-Siuda, Protokolant Małgorzata Płocharska-Małys, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 1 grudnia 2011 r. sprawy ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie na uchwałę Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2011 r. nr VI/73/11 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/4

Rzecznik Praw Obywatelskich, działając w trybie art. 8 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), pismem z dnia [...] r. zmodyfikował uprzednio wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę z dnia[...]., zarejestrowaną pod sygn. akt II SA/Sz 562/11, dotyczącą § 2 ust. 2 pkt 7 Statutu jednostki budżetowej Gminy Miasto [...] "Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej" - stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia 4 listopada 2010 r., Nr IX/N/1391/10 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie wskazując, że przedmiotem jego skargi jest obecnie § 2 ust. 2 pkt 7 lit. a Statutu Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w [...] w brzmieniu nadanym tej jednostce redakcyjnej uchwałą Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2011 r. Nr VI/73/11 zmieniającą ww. uchwałę z dnia 4 listopada 2010 r.

W wykonaniu zarządzenia Sądu z dnia 14 września 2011 r., pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia [...] r. zostało zarejestrowane jako odrębna skarga pod sygn. akt II SA/Sz 1134/11.

Postanowieniem z dnia 26 października 2011 r., sygn. akt II SA/Sz 562/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie umorzył postępowanie sądowe w sprawie skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miasta Szczecin z dnia 4 listopada 2010 r. nr IX/N/1391/10 w przedmiocie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w zakresie obejmującym zaskarżenie § 2 ust. 2 pkt 7 lit. a Statutu Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, w brzmieniu obowiązującym przed podjęciem Uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia 28 marca 2011 r., Nr VI/73/11.

Uchwale Nr IX/N/1391/10 Rzecznik Praw Obywatelskich zarzucił rażące naruszenie art. 7 Konstytucji RP oraz art. 13b ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), wnosząc jednocześnie o stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej znowelizowanego § 2 ust. 2 pkt 7 lit. a, w którym wskazano, że przedmiotem działalności Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej jest w szczególności świadczenie usług na rzecz Urzędu Miasta i Gminny [...] w zakresie wykonywania czynności operatora Strefy Płatnego Parkowania w zakresie dystrybucji i sprzedaży biletów postojowych, abonamentowych i opłat zryczałtowanych na rzecz zarządcy drogi, co jest równoznaczne z wyposażeniem tej jednostki w kompetencje do pobierania opłat za parkowanie, bowiem w wyniku sprzedaży kierowcom wskazanych biletów jednostka budżetowa otrzymuje kwoty pieniężne, których wartość odpowiada, ustalonym w uchwale wprowadzającej strefę płatnego parkowania, stawkom jednorazowych, abonamentowych i zryczałtowanych opłat za parkowanie.

W tych okolicznościach, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, sprzedaż biletów postojowych to w rzeczywistości określony sposób poboru opłat za parkowanie.

Rzecznik podniósł, że treść obecnie obowiązującego § 2 ust. 2 pkt

Strona 1/4