Sprawa ze skargi J. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy S. w przedmiocie wniosku o umorzenie należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. LS
Sentencja

Dnia 9 czerwca 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rosińska Sędziowie Sędzia WSA Arkadiusz Blewązka (spr.) Sędzia WSA Renata Kubot-Szustowska Protokolant Starszy sekretarz sądowy Anna Kośka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2014 roku sprawy ze skargi J. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy S. w przedmiocie wniosku o umorzenie należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. LS

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie strona 1/4

J. Z. wniósł skargę na przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy S. postępowania w sprawie jego wniosku z dnia [...]r. o umorzenie należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W motywach skargi jej autor wyjaśnił, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P., po rozpoznaniu zażalenia skarżącego, postanowieniem z [...]r. stwierdziło przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wójta Gminy S. w rozpoznaniu wniosku skarżącego z dnia [...]r.. W tej sytuacji autor skargi wskazał, iż podtrzymuje zarzuty tyczące powolnego rozpoznania jego podania w sprawie umorzenia należności z tytułu wypłaconych alimentów wraz z odsetkami. Jednocześnie skarżący wskazał, iż organ nie wydał decyzji w sprawie ustalenia wysokości zadłużenia na lata 2012 - 2013 ani nie ustalił ile lat skarżący płacił alimenty w pełnej wysokości. Ponadto zarzucił, iż organ nie respektuje wyliczeń komornika zawartych w kartach rozliczeniowych akt sprawy.

Opierając się na wskazanych argumentach skarżący wniósł o stwierdzenie, iż postępowanie Wójta Gminy S. prowadzone jest w sposób przewlekły oraz zasądzenie na rzecz skarżącego kwoty 20.000zł tytułem odszkodowania za nierozpoznania wniosku o umorzenie zaległości wraz z odsetkami.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie wyjaśniając, iż w dniu [...]r. J. Z. wniósł o umorzenie w całości obciążających go należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Po analizie dokumentów organ stwierdził, iż nie ma podstaw do umorzenia zadłużenia, zatem decyzją z dnia [...]r. odmówił uwzględnienia wniosku skarżącego. Skarżący od tegoż rozstrzygnięcia wniósł odwołanie, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. decyzją z dnia [...]r. uchyliło rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji i sprawę przekazało temuż organowi do ponownego rozpatrzenia. Po zebraniu dodatkowych dowodów i po ponownej analizie zebranych dokumentów organ pierwszej instancji ponownie odmówił umorzenia zaległości (decyzja z dnia [...]r.), co także skarżący zakwestionował odwołaniem. Organ wyższej instancji decyzją z dnia [...]r. po raz kolejny uchylił rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Po kolejnej analizie dokumentów podtrzymując, nie widząc okoliczności uzasadniających umorzenie zadłużenia organ, decyzją z dnia [...]r. odmówił skarżącemu umorzenia zaległości. J. Z. wniósł odwołanie od tej decyzji, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. decyzją z dnia [...]r, ponownie uchyliło decyzję Wójta Gminy S. i sprawę przekazało temuż organowi do ponownego rozpatrzenia. Po następnej analizie akt sprawy organ pierwszej instancji decyzją z dnia [...]r. ponownie odmówił uwzględnienia wniosku skarżącego o umorzenie zaległości alimentacyjnych.

Następnie organ opisał podejmowane w dalszej kolejności rozstrzygnięcia w sprawie nałożenia na skarżącego obowiązku zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wskazując w konkluzji, iż po uprawomocnieniu się decyzji wydanych w tym przedmiocie powstanie możliwość umorzenia skarżącemu całości należności pozostałych do zwrotu z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych oraz możliwość umorzenia 50% kwoty z niezapłaconej zaliczki alimentacyjnej.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Administracyjne postępowanie
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy