Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania skierowania i ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniego Ł. D. w placówce opiekuńczo
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Marek Stojanowski Sędziowie: Sędzia NSA Monika Nowicka (spr.) Sędzia del. WSA Sławomir Antoniuk po rozpoznaniu w dniu 7 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Miasta Z. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Miastem Z. a Powiatem N. w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania skierowania i ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniego Ł. D. w placówce opiekuńczo-wychowawczej postanawia: wskazać Powiat N. jako organ właściwy w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/3

Miasto Z. wystąpiło do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie negatywnego sporu o właściwość, jaki zaistniał pomiędzy wnioskodawcą a Powiatem N., poprzez wskazanie podmiotu właściwego do wydania skierowania i ponoszenia wydatków na utrzymanie małoletniego Ł. D. w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Ośrodku Leczenia Uzależnień Dzieci i Młodzieży w J.

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca wskazywał, że małoletni Ł. D. (ur. [...] lutego 1999 r.), na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w N. z dnia [...] lutego 2001 r. (sygn. akt [...]), został umieszczony w rodzinie zastępczej tj. u I. D., zamieszkałej w Z. przy ul. G.. Małoletni, przed umieszczeniem go w rodzinie zastępczej, był zameldowany w miejscowości G., położonej w powiecie n. Następnie, Sąd Rejonowy w Z., postanowieniem z dnia [...] marca 2016 r. (sygn. akt [...]) - wydanym w ramach postępowania zabezpieczającego - zarządził umieszczenie małoletniego w placówce opiekuńczo -wychowawczej, to jest w Ośrodku Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w J., ze względu na uzależnienie małoletniego od środków psychoaktywnych oraz zagrożenie demoralizacją.

W tych okolicznościach wnioskodawca - powołując się na przepisy art. 191 oraz art. 238 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575) - twierdził, że powiatem właściwym do wydania skierowania oraz pokrywania wydatków przeznaczonych na utrzymanie małoletniego Ł. D. w placówce opiekuńczo - wychowawczej był Powiat N., gdyż miejsce zamieszkania (zameldowania) podopiecznego, przed pierwszym umieszczeniem go w pieczy zastępczej, znajdowało się na obszarze tego powiatu.

Odpowiadając na wniosek, uczestniczący w postępowaniu Powiat N. nie zgadzał się z powyższym stanowiskiem. Podnosił, że małoletni Ł. D. został umieszczony w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Z. w 2001 r. a następnie w 2016 r. Sąd Rejonowy w Z. postanowił umieścić go w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązujące zaś w tym okresie przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414) nie przewidywały zwrotu wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej przez powiat, z którego dziecko pochodziło. Sąd Rejonowy w Z. wydając postanowienie o umieszczenie małoletniego w placówce opiekuńczo - wychowawczej jedynie przy tym zmienił formę pieczy zastępczej (dziecko nie powróciło do rodziny i nie zostało ponownie umieszczone w pieczy zastępczej). Podstawę ustalenia zatem właściwości powiatu powinien zatem w tym przypadku stanowić art. 238 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, odsyłający do stosowania przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ww. ustawy. Na ich podstawie Powiat N. nigdy nie był zaś zobowiązany do ponoszenia wydatków na opiekę i dlatego też obecnie nie był właściwy do ponoszenia ww. wydatków i do wystąpienia z prośbą o wydanie skierowania dla małoletniego Ł. D. o umieszczenie w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Strona 1/3