Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego
Uzasadnienie strona 3/3

Zgodnie z art. 29 ust. 1 u.d.p., budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Stosownie do treści art. 20 pkt 8 u.d.p. zezwolenia na zjazd z drogi udziela jej zarządca. W myśl art. 19 ust. 2 u.d.p. zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: 1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad; 2) wojewódzkich - zarząd województwa; 3) powiatowych - zarząd powiatu; 4) gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta). Z powyższego wynika, że właściwość zarządcy drogi publicznej do zarządzania taką drogą - co do zasady - powiązana została z ustawowo określoną kategorią, do której droga publiczna została zaliczona. Wyjątek od tej zasady określa art. 19 ust. 5 u.d.p., według którego w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. Oznacza to, że zarządzanie drogami publicznymi nie jest wynikiem przysługiwania tytułu własności do danej drogi publicznej, lecz wynikiem zaliczenia drogi do jednej z ustawowo określonych w art. 2 ust. 1 u.d.p. kategorii dróg publicznych. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazuje się, że skoro tylko zarządca drogi jest organem uprawnionym do wydawania decyzji administracyjnych (art. 20 pkt 1 - 18 u.d.p.) to bez znaczenia jest problem cywilistyczny dotyczący własności gruntu, na którym znajduje się nieruchomość drogowa, lecz istotnym jest kto jest zarządcą drogi, przy której ma być budowany zjazd (art. 20 pkt 8 u.d.p.) (por. postanowienie NSA z 22 października 2010 r., II OW 35/10). Stosownie zaś do art. 25 ust. 1 u.d.p. budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona skrzyżowań dróg różnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, należy do zarządcy drogi właściwego dla drogi wyższej kategorii. Przy czym należy zauważyć, że przepis ten reguluje jedynie kwestie dotyczące budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony skrzyżowań dróg różnej kategorii, nie przesądza natomiast o tym, kto jest zarządcą danej drogi w obrębie skrzyżowania.

W niniejszej sprawie Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego z ul. Ś. w Z. dla obsługi działki o numerze ew. [...] obręb [...] położonej przy ul. Ł. [...] w Z. Podkreślenia wymaga, że droga nr [...] w Z. (odcinek ul. Ł.) jest drogą krajową pod zarządem GDDKiA. Natomiast ul. Ś. w Z. jest drogą gminną pod zarządem Prezydenta Miasta Z. Drogi te tworzą skrzyżowanie. Do skrzyżowania z ul. Ł. stanowiącą odcinek drogi krajowej, ul. Ś. pozostaje drogą gminną. Mając na uwadze, że wnioskowany zjazd publiczny z ul. Ś. w Z. faktycznie znajduje się w pasie drogowym drogi gminnej w obszarze skrzyżowania z drogą krajową nr [...], na odcinku wlotu ul. Ś. na skrzyżowanie, należało wskazać Prezydenta Miasta Z. jako organ właściwy do rozpoznania złożonego w tym zakresie żądania.

W tym stanie rzeczy, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 4 w związku z art. 15 § 1 pkt 4 p.p.s.a.

Strona 3/3