Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Małgorzata Walentek, , , po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P., M. Z. (Z.) na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

W piśmie z dnia [...]r. skierowanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach J. P. oraz M. Z. wnieśli o podjęcie działań przyspieszających zakończenie toku postępowania w sprawie o ustalenie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Następnie, na wezwanie Sądu, pismem z dnia [...]r. skarżący sprecyzowali żądanie wskazując, że dotyczy ono skargi na bezczynność Starostwa Powiatowego w [...] polegającą na niewydaniu decyzji w sprawie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Skarżący podnieśli, że decyzją z dnia [...]r. Wojewoda [...] uchylił decyzję Starosty [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Pomimo, że w dniu [...]r. organ odwoławczy przesłał akta sprawy Staroście Powiatowemu w Z., organ ten, w ustawowym terminie, nie wydał decyzji w przedmiotowym zakresie. Ponadto w piśmie z dnia [...]r. skarżący podali, że na bezczynność Starosty Powiatu [...] nie wnieśli zażalenia do Wojewody [...], gdyż od [...] r. wnosili szereg pism w sprawie wywłaszczenia ich działek, które to pisma przesłali w załączeniu.

W odpowiedzi na skargę działający z upoważnienia Starosty Powiatu [...] Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami podał, że po uchyleniu przez Wojewodę [...] decyzji Starosty [...] z dnia [...] r. Nr [...]ustalającej wysokość przysługującego skarżącym odszkodowania za działki nr [...] i [...]położone w P., które zostały zajęte pod drogę publiczną powiatową, akta sprawy wpłynęły do starostwa [...]r., jednakże z uwagi na wyczerpanie się środków finansowych w roku budżetowym [...] które są niezbędne do ponownego rozpatrzenia sprawy Starosta zamierzał stosownie do art. 35 § 3 k.p.a. przesunąć termin załatwienia wniosku na kolejny rok budżetowy. Nie zdołał tego uczynić ze względu na wcześniejsze wniesienie skargi do sądu administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania skargi Sąd bada legitymację skargową, zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz warunków formalnych, a przede wszystkim dopuszczalność skargi. W przepisie art. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej u.p.s.a. sprecyzowane są granice właściwości tego Sądu. Jako, że skarga dotyczy bezczynności organu, to zakres kontroli Sądu w takim przypadku określony został w art. 3 § 2 pkt 8 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem Sąd orzeka w sprawach skarg na bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4 tj. w sprawach na:

1. decyzje administracyjne,

2. postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty,

3. postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym na które służy zażalenie,

4. inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Strona 1/3