Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1767/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Komisji Lekarskiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem pozostającym w związku ze szczególnymi warunkami służby

II SA/Wa 1199/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-25

Sprawa ze skargi Z. G. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej w przedmiocie ustalenia zdolności do służby

II SA/Wa 1474/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-21

Sprawa ze skargi J. R. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej w przedmiocie ustalenia zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

II SA/Wa 2127/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-26

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji Centralnej Komisji Lekarskiej nr [...]

II SA/Wa 2127/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-26

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji Centralnej Komisji Lekarskiej nr [...]

II SA/Wa 547/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-03

WSA w Warszawie w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Góraj po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu T. K. na decyzję Centralnej Komisji Lekarskiej w przedmiocie uchylenia i przekazania sprawy dotyczącej ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu, do ponownego rozpatrzenia

II SA/Wa 1599/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi L. W. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do służby uchyla zaskarżone orzeczenie.

II SA/Wa 1784/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-03

Sprawa ze skargi M. D. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w przedmiocie zdolności do służby w Policji

II SA/Wa 1317/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-12

Sprawa ze skargi D. P. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

I OSK 3481/18 - Wyrok NSA z 2019-11-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - Skład Orzekający w G. nr [...] w przedmiocie zdolności do służby
1   Następne >   3