Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 221/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1222/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania

I OSK 2574/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Z.M. na zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia [...] czerwca 2009 nr [...] w przedmiocie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

I SA/Wa 199/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Po 928/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-29

skarg H. K., A. K., U. T. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

II SA/Gd 302/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie opinii w sprawie wstępnego projektu podziału działki

II SA/Sz 1294/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Bk 839/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie uregulowania własności działki

II SA/Gd 620/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu i udzielenia bonifikaty od wartości rynkowej nieruchomości 1/ stwierdza niezgodność zaskarżonej uchwały z prawem, 2/ zasądza od Rady Powiatu na rzecz Wojewody kwotę 240 zł ( dwieście czterdzieści złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I SAB/Wa 85/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100