Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 25/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia odwołania A. K. od decyzji Wojewody [...] z [...] września 2019 r. znak: [...] o odmowie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych