Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 803/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

II SA/Ol 180/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' na lata 2014

I SA/Wa 533/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-04-04

Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. o rozstrzygniecie sporu kompetencyjnego pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w S., a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w M. w sprawie wydania skierowania do domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 24/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dzieci w rodzinnym domu dziecka

IV SA/Wr 61/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLV/264/2013 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

I OPP 43/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Szczecińskiego w przedmiocie zasiłku stałego

I SA/Wa 9/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy

II SAB/Bd 26/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Lu 113/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu w sprawie organizacji i zasad świadczenia okresowych usług na rzecz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej

I OPP 44/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-10

Skarga J. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Szczecińskiego w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   43