Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

I OSK 200/20 - Wyrok NSA z 2020-02-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu J. S. i T. S. od decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 216/20 - Wyrok NSA z 2020-02-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu J. S. i T. S. od decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1774/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z [...] czerwca 2019 r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2281/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1643/18 - Wyrok NSA z 2020-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

VI SA/Wa 2670/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie odmowy sprostowania wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

I SA/Wa 1022/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem [...] grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego

VII SA/Wa 1840/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania nieważnościowego

IV SA/Wa 2375/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z [...] lipca 2019 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I GZ 107/20 - Postanowienie NSA z 2020-05-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów , nr [...] w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania z tytułu nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej postan...
1   Następne >   +2   +5   +10   62