Sprawa ze skargi B. P. na akt Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie umieszczenia na liście osób oczekujących na oddanie w najem lokalu mieszkalnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla, Sędziowie: Sędzia WSA Alina Dominiak, Sędzia WSA Paweł Mierzejewski (spr.), Protokolant: Starszy Sekretarz Sądowy Kinga Czernis, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2019 r. sprawy ze skargi B. P. na akt Prezydenta Miasta [...] z dnia 3 października 2018 r. nr [...] w przedmiocie umieszczenia na liście osób oczekujących na oddanie w najem lokalu mieszkalnego oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/9

W dniu 29 maja 2018 r. B. P. wystąpiła do Prezydenta Miasta S. z wnioskiem o przyznanie jej rodzinie lokalu mieszkalnego w nowym budownictwie komunalnym przy ul. [...] 2-4 oraz ul. [...] w S.. Do wspólnego zamieszkania w przypadku uzyskania prawa do lokalu wnioskodawczyni zgłosiła swojego męża - M. P. oraz dwie córki - K. i A. We wniosku wskazano, że małżonkowie są obecnie zameldowani na pobyt stały na terenie S., gdzie zamieszkują przy ul. [...] 2/1 wraz z liczną rodziną męża, w mieszkaniu należącym do matki M. P. (mieszkanie zamieszkuje łącznie 12 osób). Wnioskodawczyni wskazała, że jedynym źródłem utrzymania rodziny jest dochód męża uzyskiwany z tytułu umowy o pracę, którą wykonuje na terenie Norwegii. Do wniosku dołączono zaświadczenie o zatrudnieniu M. P. przez firmę A. w S. na stanowisku stolarza oraz przetłumaczone na język polski informacje podatkowe dotyczące podatku majątkowego i dochodowego za lata 2016 - 2017 rozliczonego przez M. P. w Norwegii. Na wezwanie organu wnioskodawczyni przedłożyła dodatkowe dokumenty w sprawie obejmujące m.in.: własne deklaracje PIT- 37 za lata 2016 i 2017, odcinki płacowe otrzymywane przez męża za rok 2016 i 2017, ostateczne rozliczenia podatku dochodowego przez męża w Norwegii za lata 2016 i 2017 wraz z tłumaczeniami przysięgłymi oraz oświadczenie męża o kwotach zasiłków na dzieci otrzymywanych w Norwegii.

Pismem z dnia 14 września 2018 r. nr [...] wnioskodawczyni została poinformowana, że w odniesieniu do naboru wniosków o przyznanie lokali komunalnych ogłoszonego w maju 2018 r. powołana przez Prezydenta Miasta S. komisja dokonała już ich oceny pod względem formalno-prawnym. Wniosek B. P. nie został jednak zostać pozytywnie zakwalifikowany ponieważ sytuacja rodziny wnioskodawczyni nie spełnia wszystkich warunków "Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach położonych w S. przy ul. [...] 2-4 i [...] 29 stanowiących własność Gminy Miasta S." (dalej jako "Regulamin"). Zgodnie ze wskazanym Regulaminem (określonym uchwałą Rady Miasta S. z dnia 26 czerwca 2017 r. nr [...], zmienioną uchwałami nr [...] z dnia 31 lipca 2017 r. oraz nr [...] z dnia 2018 r.) w przypadku rodzin czteroosobowych mieszkanie komunalne nie może być bowiem przyznane, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie przekracza 2.471, 42 zł. W przypadku wnioskodawczyni kryterium to nie zostało spełnione. Na podstawie przedłożonych przez wnioskodawczynię dokumentów ustalono bowiem, że dochód ten wyniósł 3.018,41 zł. Dokonując wyliczenia dochodu rodziny na kwotę 289.767,73 zł zsumowano:

- dochód M. P. za lata 2016 i 2017, który wyniósł odpowiednio 142.513,48 zł (301.297 koron norweskich) i 132.335,10 zł (291.487 koron norweskich);

- dochód B. P. za lata 2016 i 2017, który wyniósł odpowiednio 225,29 zł oraz 1.236,80 zł oraz

- otrzymane w Norwegii świadczenia na dzieci za lata 2016 i 2017, które wyniosły odpowiednio 8.511,67 zł i 4.945,42 zł. Sumę ww. dochodów podzielono przez 24 miesiące, a następnie przez 4 osoby w rodzinie, wyliczając w ten sposób średniomiesięczny dochód na osobę w rodzinie w kwocie 3.018, 41 zł.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta