Sprawa ze skargi B. P. na akt Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie umieszczenia na liście osób oczekujących na oddanie w najem lokalu mieszkalnego
Uzasadnienie strona 2/9

B. P. wniosła odwołanie od decyzji Komisji, wskazując na zawyżenie wyliczonego w toku oceny wniosku średniego dochodu z dwóch pełnych lat poprzedzających złożenie wniosku, przypadającego na osobę w rodzinie. W ocenie odwołującej się w sprawie doszło do naruszenia § 2 ust. 3 Regulaminu oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych poprzez nieodjęcie od przychodu M. P. wszystkich wynikających z przedłożonych dokumentów kosztów uzyskania przychodu. W złożonym odwołaniu przedstawiono szczegółowe wyliczenie, zgodnie z którym w ocenie wnioskodawczyni średni dochód na osobę przy uwzględnieniu ww. przepisów wyniósł w rzeczywistości 2.005,69 zł, a zatem nie przekroczył kryterium dochodowego określonego w § 10 ust. 1 pkt 4 Regulaminu. Odwołująca podniosła ponadto zarzut naruszenia przez Komisję § 14 ust. 1 pkt 2 zd. 2 Regulaminu poprzez pominięcie złożonych do wniosku dokumentów w postaci rozliczeń rocznych o dochodach za lata 2016 i 2017 osiąganych poza krajem. B. P. podkreśliła, że zgodnie z Regulaminem ww. dokumenty zostały złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym. Pomimo tego w sprawie nie uwzględniono wszystkich wynikających z tych dokumentów kwot określonych w nich jako koszty uzyskania przychodu. Działanie komisji było zatem dowolne, ponieważ średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie powinien być ustalany wyłącznie w oparciu o dane wynikające ze wskazanych w Regulaminie dokumentów, którymi w przypadku dochodów osiąganych za granicą są dane zawarte w zagranicznym rozliczeniu rocznym przedstawionym przez wnioskodawcę wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

Po rozpoznaniu ww. odwołania, Prezydent Miasta S. pismem z dnia 3 października 2018 r. nr [...] poinformował B. P., że w sprawie brak jest podstaw prawnych do uwzględnienia przedstawionych przez wnioskodawczynię zarzutów i w konsekwencji do zmiany dokonanych przez Komisję wyliczeń w zakresie ustalonego w sprawie średniego dochodu na osobę w jej rodzinie. Organ wskazał dodatkowo, że w odwołaniu mylnie operuje się pojęciem "dochód" wskazując jako podstawę do opodatkowania dochód osiągnięty przez małżonka wnioskodawczyni w latach 2016-1017.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku B. P. zaskarżyła w całości wyżej wskazany akt Prezydenta Miasta S. z dnia 3 października 2018 r. podjęty w sprawie z zakresu administracji publicznej, to jest w odpowiedzi na złożone przez skarżącą odwołanie od decyzji komisji weryfikującej wniosek o przyznanie skarżącej lokalu komunalnego.

W skardze podniesiono zarzuty obejmujące:

- naruszenie § 2 pkt 3 Regulaminu w zw. z art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych poprzez ich niezastosowanie w stosunku do skarżącej polegające na nieobliczeniu dochodu skarżącej zgodnie ze wzorem wskazanym w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy, zgodnie z którym od osiąganych przez członków rodziny przychodów powinny zostać odjęte wszystkie koszty ich uzyskania jak i składki na ubezpieczenie społeczne;

- naruszenie § 6 ust. 5 pkt 1 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 4 i w zw. z § 2 pkt 3 Regulaminu, poprzez uznanie, że skarżąca nie spełnia kryterium dochodowego określonego w Regulaminie, podczas gdy dochód skarżącej wynosi 2.005,69 zł, a tym samym mieści się w przedziale określonym w § 10 ust. 1 pkt 4 Regulaminu;

Strona 2/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta