> Index  > Orzeczenia wg grup rodzajów spraw

Orzeczenia z grupy:

611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych

Rok 2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   Do 2003  II FZ 513/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

Zażalenie M.K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Sz 789/14 w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym oraz przywrócenia terminu w sprawie ze skargi M.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia 22 kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w przedmiocie podatku od spadków i darowizn postanawia: oddalić zażalenie.


I SA/Kr 1450/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-10

Wniosek A.R. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 lutego 2015 r. oddalającego skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie uznania za niedopuszczalne zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne postanawia przywrócić skarżącemu termin do wniesienia skargi kasacyjnej.


II FZ 554/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

Zażalenie J.W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 maja 2015 r. sygn. akt I SA/Gl 423/15 w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi J.W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 23 lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: oddalić zażalenie.


II FSK 1019/13 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

Wniosek Dyrektora Izby Skarbowej w K. o uzupełnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2015 r. sygn. akt II FSK 1019/13 oddalającego skargę kasacyjną K. Sp. z o.o. w B od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 30 października 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 912/12 w sprawie ze skargi K. Sp. z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 11 kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r. postanawia:...


I SA/Sz 742/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-10

Wniosek T Z o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r. p o s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.


I SA/Op 363/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-10

Sprawa ze skargi T. H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 14 kwietnia 2015 r. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od września do grudnia 2010r. postanawia : 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na rzecz strony skarżącej kwotę 754 zł (słownie siedemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100), uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.


II FZ 534/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

Zażalenie S.P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 114/15 w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi S.P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 28 listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. postanawia: oddalić zażalenie.


II FZ 535/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

Zażalenie S.P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 maja 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 115/15 w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi S.P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 28 listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. postanawia: oddalić zażalenie.


II FZ 465/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

Zażalenie B.P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 8 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Gl 1012/14 w przedmiocie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi B.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia 2 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 r. postanawia: oddalić zażalenie.


I SA/Gd 1162/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-10

Sprawa ze skargi M. S. oraz W. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 4 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia 1.odrzucić zażalenie, 2. zwrócić skarżącym kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu od zażalenia.1   Następne >   +2   +5   +10   100  

DJUR.PL   Kontakt