> Index  > Orzeczenia NSA wg haseł tematycznych

Orzeczenia związane z hasłem:

Osoby niepełnosprawne
VIII SA/Wa 311/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-26

Sprawa ze skargi Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w L. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...]; 2) stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości ...


II SA/Rz 590/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-23

Sprawa ze skargi J.K. na decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia 25 kwietnia 2012 r., nr [..] w przedmiocie odmowy wydania karty parkingowej - p o s t a n a w i a - odrzucić skargę.


III SA/Gd 373/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-07-13

Sprawa ze skargi A. R. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie z dnia 15 maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 1. uchyla zaskarżone postanowienie, 2. określa, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane.


II GSK 594/12 - Wyrok NSA z 2012-05-30

Skarga kasacyjna Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 11 stycznia 2012 r. sygn. akt V SAB/Wa 19/11 w sprawie ze skargi K. R. na bezczynność Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oddala skargę kasacyjną


V SA/Wa 643/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-29

Sprawa ze skargi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa S. w R. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych; oddala skargę.


V SA/Wa 642/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-29

Sprawa ze skargi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa S. w R. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych; oddala skargę.


V SA/Wa 87/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-23

Sprawa ze skargi C. Sp. z o.o. w W. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis; oddala skargę.


II GSK 435/11 - Wyrok NSA z 2012-04-20

Skarga kasacyjna P. W. S. Spółki jawnej - A. N., J. M., M. A., J. K. w B. - B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 29 września 2010 r. sygn. akt V SA/Wa 972/10 w sprawie ze skargi P. W. S. Spółki jawnej - A. N., J. M., M. A., J. K. w B. - B. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis oddala skargę kasacyjną


II GSK 142/11 - Wyrok NSA z 2012-03-13

Skarga kasacyjna P. Spółki z o.o. w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2010 r. sygn. akt V SA/Wa 1614/10 w sprawie ze skargi P. Spółki z o.o. w L. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] sierpnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od P. Spółki z o.o. w L. na rzecz Ministra Pracy i Polityki Społecznej 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tyt...


V SA/Wa 2397/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-28

Sprawa ze skargi S. Sp. z o.o. w G. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ... września 2011 r., nr ... w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis; skargę oddala


1 Następne > 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DJUR.PL   Kontakt