Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OW 30/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-24

Wniosek Starosty Białostockiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Starostą Białostockim a Wojewodą Podlaskim w sprawie rozpatrzenia skargi S. K.

II OZ 752/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-25

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie scalenia nieruchomości

II OW 19/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-28

Wniosek SKO w C. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w C., a Wojewodą Lubelskim o wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalania w części gruntów wsi H., części gruntów wsi L. i części wsi Z. gmina H., w części działek o nr ewidencyjnych [...],[...],[...]

II OW 39/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II OZ 366/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 575/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 575/04 o odrzuceniu wniosku H. S. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA - Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu , sygn. akt SA/Wr 159/94 o oddalen...

II OW 55/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w Pińczowie orzekającej o przekazaniu na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, nieodpłatnie nieruchomości Skarbu Państwa na cele społeczne

II OZ 235/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia[...]kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie uznania gruntu za własność wspólnoty gruntowej