Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Bk 567/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-03-21

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ w wypadkach gospodarczo lub społeczne uzasadnionych zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę mogą być umorzone w całości lub w części.~Umorzenie takie ma charakter fakultatywny. Ryzyko produkcyjne jest ponoszone w gospodarce rynkowej przez każdego producenta rolnego i nie powinno być podstawą umorzenia zaległości podatkowych na podstawie art. 31 ust. 1 ww. ustawy.

SA/Bk 1025/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-12-19

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają określone w ustawie grunty gospodarstw rolnych; nie jest to podatek od działalności gospodarczej czy usługowej, nawet więc gdy Zakład Doświadczalny prowadzi działalność rolniczą to 'działalność' ta nie jest przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym.~Jednostki badawczo-rozwojowe, działające na podstawie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych /Dz.U. 1991 nr 44 poz. 194/, zwolnione są od podatku rolnego.

SA/Bk 494/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-01-05

skargę Prokuratora Apelacyjnego w (...) na decyzję SKO w (...) w przedmiocie ustalenia Zakładowi Doświadczalnemu Melioracji i Użytków Zielonych B. zobowiązań podatkowych z tytułu podatków rolnego i leśnego.

SA/Bk 352/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-05-31

Grunty dzierżawione przez podatnika podatku rolnego wpierw - od państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, następnie zaś - po likwidacji przedsiębiorstwa - od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nie są gruntami Państwowego Funduszu Ziemi, ani też gruntami przejętymi z tego Funduszu do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.~Dzierżawcy takich gruntów nie przysługuje zwolnienie od podatku rolnego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym /Dz.U. ...