Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 191/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi

I OZ 2130/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wr 636/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-02-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia, z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

I OZ 1775/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 1604/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o ustaleniu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Kr 1025/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-05-16

Sprawa ze skargi M. B. na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w K. przy ul. [...]

I SA/Wa 1139/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-03

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Bk 445/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-09-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

VIII SA/Wa 344/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Łd 756/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-07-27

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o ustaleniu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
1   Następne >   +2   4