Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Skarżony

II SA 1302/83 - Wyrok NSA z 1983-12-12

Skarga Władysława G. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.

I SA 847/96 - Wyrok NSA z 1997-05-09

skargę Zdzisława U. na decyzję Ministra Kultury i Sztuki w przedmiocie odmowy uznania działalności za twórczą.

II SA 2082/82 - Wyrok NSA z 1983-02-15

skargę Chemicznej Spółdzielni Pracy 'Ś' w R. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stwierdzenia u Jadwigi J. choroby zawodowej.

II SA 581/00 - Wyrok NSA z 2000-07-11

Sprawa ze skargi Wioletty K. na decyzji Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie w przedmiocie przyznania renty w drodze wyjątku uchyla zaskarżona decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

II SA 38/81 - Wyrok NSA z 1981-08-04

Skarga Franciszka K. na decyzję Wojewody Sieradzkiego w przedmiocie odmowy sporządzenia umowy przekazania gospodarstwa rolnego następcom w zamian za rentę i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Gminy Z. oraz zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od Wojewody Sieradzkiego kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego.

II SA 2536/99 - Wyrok NSA z 2000-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w W. w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa do zasiłku

SA 755/80 - Wyrok NSA z 1981-01-07

skargę Józefa i Marianny małżonków K. na decyzję Wojewody S. w przedmiocie odmowy przejęcia gospodarstwa rolnego przez Państwo w zamian za emeryturę.
1   Następne >   +2   +5   9