Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 114/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-14

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 1 uchwały Rady Gminy K. w przedmiocie zmiany uchwały Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie wysokości diet radnych, w części, w jakiej zmienia wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

III SA/Wr 2/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-02

Sprawa ze skargi Wojewody D. na [...] uchwały Rady Miejskiej w S. w przedmiocie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

III SA/Wr 152/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy M. z dnia [...] r. Nr [...] w sprawie wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011

III SA/Wr 87/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. w przedmiocie utworzenia instytucji Otoczenia Biznesu pod nazwą A

III SA/Wr 85/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L.K. w przedmiocie przedłużenia obowiązywania uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy L. K. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

II OZ 1330/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi Gminy Cz. na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Cz.

III SA/Wr 161/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-20

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 4 ust. 3, 4 i 5 oraz § 6 uchwały Rady Miejskiej w L.Z. w przedmiocie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet i kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w L.Z.

III SA/Wr 304/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-08-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy G. w przedmiocie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

III SA/Wr 241/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-07-26

Sprawa ze skargi Wojewody D. na § 4 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w S. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

III SA/Wr 567/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-07

Sprawa ze skargi Wojewody D., na § 2 i § 6 uchwały Rady Miejskiej w S. w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy S.,
1   Następne >   +2   5