Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

P 3/01 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2001-09-06

Skarga w całości na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych /Dz.U. 1997 nr 38 poz. 167/~orzeka:

P 11/00 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2001-03-05

Po rozpoznaniu 5 marca 2001 r. na rozprawie pytania prawnego NSA w Warszawie, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: NSA w Warszawie, Prokuratora Generalnego oraz Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, o udzielenie odpowiedzi:~czy przepis par. 12 ust. 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki...