Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stypendium dla uczniów i słuchaczy osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Matan (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Renata Siudyka Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz Protokolant Monika Rał po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2014 r. sprawy ze skargi O. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stypendium dla uczniów i słuchaczy osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Oświata
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/5

Prezydent Miasta P. decyzją z dnia [...] Nr [...] odmówił uczennicy O. K. przyznania stypendium szkolnego za wysokie wyniki w nauce. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji stwierdził, że miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie przekracza 150% kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej. Z tego względu stypendium szkolne nie przysługuje.

Od tej decyzji w terminie odwołanie wniosła strona wyrażając swoje niezadowolenie z otrzymanego rozstrzygnięcia, podkreślając nieprawidłowe ustalenia w zakresie dochodu rodziny.

Decyzją z dnia [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. utrzymało w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie. W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że na podstawie art. 90 n ust. 1 ustawy o systemie oświaty w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne, stąd postępowanie w tego rodzaju sprawach jest regulowane przepisami k.p.a. Zgodnie z art. 90 n ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia bądź wniosek dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2. Nadto rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów jedynie w przypadku, gdy przepisy ustaw szczególnych będą stanowić taką podstawę. Podstawą prawną do określania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży jest art. 90t ust. 4 cyt. ustawy, pod warunkiem przyjęcia programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Uchwała nr [...] Rady Miasta w P. z dnia [...] w sprawie pomocy materialnej dla uczniów i studentów, przyjmuje , iż pomoc materialna jest przyznawana pod warunkiem spełnienia łącznie przesłanek: 1/ miejsce zamieszkania w P., 2/ miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Odnośnie pojęcia utraty dochodu, to przepis prawa miejscowego przyjmuje katalog zamknięty i odsyła do art. 3 pkt. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Nadto Kolegium zauważyło, że ustawodawca w art. 90d ust 8 ustawy o systemie oświaty wskazał, iż miesięczną wysokość dochodu ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust.3 -13 ustawy o pomocy społecznej, a zatem obowiązkiem organu I instancji było ustalenie dochodu z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku lub w przypadku dochodu utraconego z miesiąca złożenia tego wniosku.

Organ odwoławczy podniósł, że wniosek strony został w Urzędzie Miejskim w P. w dniu [...] tym samym należało ustalić dochód rodziny z miesiąca sierpnia 2012r. lub z miesiąca września 2012 r. w przypadku dochodu utraconego. Wskazał, iż w przedmiotowej sprawie organ I instancji oparł swoją decyzję m.in. o ustalenie wysokości dochodu z m-ca sierpnia 2012 r. Na dochód rodziny strony składają się : wynagrodzenia ze stosunku pracy w kwocie 2.734,94 zł oraz dochód z działalności gospodarczej - 866,40 zł -co daje łącznie 3.601,34 zł, a na osobę w rodzinie 720,26 zł. przy kryterium podwyższonym 684 zł. Ponadto strona dołączyła zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w m-cu wrześniu 2012 r., z uwagi na fakt obniżenia jej wynagrodzenia z powodu zmniejszenia wymiaru zatrudnienia. Dochód z tego tytułu wynosi 1.365,79 zł.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Oświata
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze