Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 953/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 607/05 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 607/05 odrzucające skargę kasacyjną J. O. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 607/05 oddalającego skargę J. O. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] Nr [......

I OZ 256/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 822/07 w zakresie pkt 1. o odrzuceniu zażalenia [...] S.A. w W. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 822/07 odrzucające skargę kasacyjną [...] S.A. w W. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 822/07 oddalającego skargę na decy...

I SA/Wa 2469/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-03

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania odpisów dokumentów

I SA/Wa 1245/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 446/09

I SA/Wa 215/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

I OZ 952/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 607/05 odrzucające zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału [...] WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 607/05 o doręczeniu J. O. odpisu wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 607/05 oddalającego skargę J. O. na decyzję Ministra Infrastruktury z d...

I SA/Wa 475/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji , nr [...] (znak [...]) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1026/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 931/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę nieruchomości...

I OZ 52/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi F.O. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie, , sygn. akt I SA/Wa 446/09
1   Następne >   +2   6