Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

I OSK 1179/14 - Wyrok NSA z 2016-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 993/14 - Wyrok NSA z 2016-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1783/14 - Wyrok NSA z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

II OSK 2263/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze

I OSK 123/16 - Wyrok NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej niezabudowanej

I OSK 1707/15 - Wyrok NSA z 2016-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 1915/14 - Wyrok NSA z 2016-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1249/16 - Wyrok NSA z 2016-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 2988/14 - Wyrok NSA z 2016-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1617/16 - Wyrok NSA z 2016-12-02

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Gd. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   3