Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1253/14 - Wyrok NSA z 2016-03-16

Skargi kasacyjne Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie nabycia mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa

I OSK 1053/14 - Wyrok NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem [...] stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I OSK 2701/14 - Wyrok NSA z 2016-08-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 365/15 - Wyrok NSA z 2016-12-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej