Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OSK 1159/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-10

Wniosek W. R. o uzupełnienia wyroku NSA w sprawie ze skarg [...]w M., T. I., Gminy M., W. R., A. R. oraz Stowarzyszenia [...] z siedzibą w G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju ...

II GNP 8/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego , nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej post...

I OSK 2632/15 - Wyrok NSA z 2016-03-01

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie stwierdzenia...

II GSK 1316/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-20

Wniosek [...] o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. nr [...] przedmiocie ustalenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej w związku z wykonywaniem robót geologicznych bez zezwolenia

I OSK 2319/15 - Postanowienie NSA z 2016-07-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 734/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II OSK 2269/14 - Wyrok NSA z 2016-05-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet odsetek za zwłokę

II GSK 2976/14 - Wyrok NSA z 2016-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zastosowania wobec pośrednika w obrocie nieruchomościami kary dyscyplinarnej

I OZ 434/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-25

Zażalenie na pkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skarg R. B. i M. C. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: [...] w przedmiocie odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogę publiczną

II GZ 924/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia
1   Następne >   +2   4