Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 139/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga H. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach o sygn. akt II SAB/Gl 50/14 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] i H. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OW 323/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości sygn. akt II SA/Rz 692/12

I OPP 56/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-23

Skarga W. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1035/13 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OW 54/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-11

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OPP 122/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-17

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, sygn. akt II SA/Wr 352/14