Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozowju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
Uzasadnienie strona 2/7

Po przeanalizowaniu akt przedmiotowej sprawy wyjaśnił, że 65-dniowy termin, wskazany wart. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozpoczął swój bieg w dniu 4 lutego 2012 r., tj. w dniu następnym po dniu, w którym do Urzędu Miasta T. wpłynął wniosek inwestora o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Powyższe wynika z art. 57 § 1 Kpa, który stanowi, że jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Natomiast przedmiotowy termin zakończył swój bieg w dniu wydania decyzji lokalizacyjnej, tj. w dniu [...] maja 2012 r. Dzień [...] maja 2012 r. jest zatem ostatnim dniem, który podlega uwzględnieniu przy obliczaniu okresu prowadzenia przez Skarżącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wobec tego, postępowanie zakończone wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego trwało łącznie 101 dni, z zastrzeżeniem art. 51 ust. 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z treścią art. 51 ust. 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do terminu, o którym mowa wart. 51 ust. 2 powyższej ustawy, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W omawianym przypadku Prezydent Miasta T. pismem z dnia [...] kwietnia 2012 r., znak: [...], wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego do [...] Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w K. - Inspektoratu Rejonowego w T.

W myśl art. 39 Kpa, organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Na zwrotnym potwierdzeniu odbioru pisma skierowanego do [...] Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w K. - Inspektoratu Rejonowego w T. brak jest pieczęci placówki nadawczej oraz oddawczej operatora pocztowego, co wskazuje, iż pismo zawierające prośbę o uzgodnienie projektu decyzji zostało dostarczone bezpośrednio do adresata w dniu 5 kwietnia 2012 r.

[...] Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w K. - Inspektorat Rejonowy w T. nie zajął jednak stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. Należy wskazać, że 2-tygodniowy termin, o którym mowa wart. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, upłynął w dniu 19 kwietnia 2012 r.

Z uwagi na fakt, iż w badanym przypadku pismo zawierające prośbę o uzgodnienie projektu decyzji zostało doręczone bezpośrednio do [...] Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w K. - Inspektoratu Rejonowego w T., wliczeniu do 65-dniowego terminu na wydanie decyzji lokalizacyjnej nie podlega okres od dnia 6 kwietnia 2012 r., tj. od dnia następnego po dniu doręczenia wniosku o uzgodnienie projektu decyzji, do dnia [...] kwietnia 2012 r., tj. do dnia, w którym nastąpiło uzgodnienie projektu decyzji w trybie tzw. "milczącej zgody".

Strona 2/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6159 Inne o symbolu podstawowym 615
Inne orzeczenia z hasłem:
Kara administracyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury