Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 742/14 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OZ 793/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II GZ 330/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju ; nr [...] w przedmiocie nałożenia kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego

I OSK 1322/13 - Wyrok NSA z 2015-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1555/14 - Wyrok NSA z 2015-02-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.G. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Infrastruktury grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1942/09

II GSK 3379/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-16

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej